Kommunstöd

Rådgivning, remisshantering och antikvarisk kompetens

Vi erbjuder rådgivning och stöd till kommunernas bygglovsavdelningar eller planenheter. Kontakta oss för tidsbokning. Vi tar också emot remisser.

Kulturmiljöutbildning och workshops

Både Riksantikvarieämbetet och Boverket uppmuntrar kommunerna att ta större ansvar för våra kulturmiljöer. Vi erbjuder därför en kostnadsfri utbildning i kulturmiljöfrågor till politiker och tjänstemän. Vi arbetar i workshop kring frågor som är väsentliga för just din kommun. Dagen syftar till att:

  • Att öka kunskap kring kulturmiljöarbetet som resurs och konkurrensfördel i samhällsplaneringen. Vi utgår från forskningen och visar goda exempel.
  • Tydliggöra verktygen för ett gott bevarande i bygglovsprocess och detaljplan med stöd i lagstiftning, lokala, regionala och nationella mål.
  • Skapa bättre förutsättningar för en gemensam på kulturmiljöarbetet över förvaltningsgränserna. Ansvar och roller.
  • Arbeta i workshop kring frågor som är väsentliga för just din kommun.

Uppdragsverksamhet

Länsmuseets byggnadsantikvarier arbetar med vård och dokumentation av länets byggda kulturmiljöer. Det kan gälla en timrad loge, ett stenhus i staden, en järnvägsstation eller industribebyggelse. Byggnader och kulturmiljöer kan vara skyddade enligt kulturmiljölagen, miljöbalken eller plan– och bygglagen.

Restaureringar och ombyggnader av lagskyddade byggnader kräver därför bygglov eller tillstånd av länsstyrelsen och är ofta villkorade med antikvarisk medverkan eller sakkunnig.

  • Västernorrlands museum erbjuder länets kommuner antikvarisk sakkunnig enligt kulturvärden i kommunala bygglovsprocesser utifrån behov och efterfrågan. Läs mer på Uppdragsverksamhet byggnadsvård.