Byggnadsvård

Byggnadsvård och kulturmiljö i planering

Här får du information om vad museets byggnadsantikvarier arbetar med. De ger bland annat råd när byggnader av olika slag ska rustas upp. Allt från förändringar i samband med stadsplanering till stockbyte i timrade lador eller restaurering av villor och hyreshus från 1950-talet.

Rådgivning för privatpersoner och föreningar

Vi hjälper till med praktiska råd när du ska renovera fönster, måla om, isolera väggar eller se över taket. Vi kan ge råd om vilka material och färger som är lämpliga samt ge tips om var du kan köpa gamla byggnadsdetaljer som lås och beslag. Planerar du ändra inredning och planlösning kan vi också hjälpa till. Vi förmedlar även kontakt till lämpliga hantverkare. Vi gör besiktningar åt privatpersoner gratis.

Kommunstöd

Rådgivning och remisshantering

Vi erbjuder rådgivning och stöd till kommunernas bygglovsavdelningar eller planenheter. Kontakta oss för tidsbokning. Vi tar också emot remisser i mån av tid.

Kulturmiljöutbildning

Både Riksantikvarieämbetet och Boverket uppmuntrar kommunerna att ta större ansvar för våra kulturmiljöer. Vi erbjuder därför en kostnadsfri utbildning i kulturmiljöfrågor till politiker och tjänstemän. Vi arbetar i workshop kring frågor som är väsentliga för just din kommun. Dagen syftar till att:

  • Att öka kunskap kring kulturmiljöarbetet som resurs och konkurrensfördel i samhällsplaneringen. Vi utgår från forskningen och visar goda exempel.
  • Tydliggöra verktygen för ett gott bevarande i bygglovsprocess och detaljplan med stöd i lagstiftning, lokala, regionala och nationella mål.
  • Skapa bättre förutsättningar för en gemensam på kulturmiljöarbetet över förvaltningsgränserna. Ansvar och roller.
  • Arbeta i workshop kring frågor som är väsentliga för just din kommun.

 

Uppdragsverksamhet

Länsmuseets byggnadsantikvarier arbetar med vård och dokumentation av länets byggda kulturmiljöer. Det kan gälla en timrad loge, ett stenhus i staden, en järnvägsstation eller industribebyggelse. Byggnader och kulturmiljöer kan vara skyddade enligt kulturmiljölagen, miljöbalken eller plan– och bygglagen.

Restaureringar och ombyggnader av lagskyddade byggnader kräver därför bygglov eller tillstånd av länsstyrelsen och är ofta villkorade med antikvarisk medverkan eller sakkunnig.

  • Västernorrlands museum erbjuder länets kommuner antikvarisk sakkunnig enligt kulturvärden i kommunala bygglovsprocesser. Läs mer på Uppdragsverksamhet byggnadsvård.

 

Bidrag

Om huset är av särskilt stort intresse kan du söka bidrag hos länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet. Du kan endast få bidrag till en del av kostnaden för upprustningen av en särskilt värdefull byggnad. Vi kan hjälpa till med att göra ansökningar.

 

Kontaktperson:

Johanna Ulfsdotter
Antikvarie/projektledare kulturmiljö
073-031 58 02
johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se