Uppdragsverksamhet byggnadsvård

Här kan du läsa mer om Murbergets byggnadsantikvariska uppdragsverksamhet.

Murbergets byggnadsantikvarier arbetar med vård och dokumentation av länets byggda kulturmiljöer. Det kan gälla en timrade loge, ett stenhus i staden, en järnvägsstation eller industribebyggelse.

Kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser, är liksom byggnadsminnen, skyddade enligt kulturminneslagen. Har de tillkommit före utgången av år 1939 (i vissa fall även senare om högt kulturhistoriskt värde föreligger) får inga väsentliga förändringar ske utan tillstånd. Murbergets byggnadsantikvarier kontrakteras ofta för medverkan  i hela byggprocessen, gör slutbesiktning och rapport över restaureringen /ombyggnaden, som är villkorad med byggnadsantikvarisk medverkan. Vid projekteringar kan det krävas en beskrivning på hur byggnadens kulturhistoriska värden kommer att påverkas. Detta utför byggnadsantikvarien på uppdrag. Vi arbetar i ett flertal kyrkor årligen och utför även inventeringar och vårdplaner för skyddade kyrkoinventarier tillsammans med Murbergets konservatorer.

Uppdragsgivare är främst Härnösands stift, församlingar i länet, och privata fastighetsägare men även kommuner, länsstyrelsen eller Vägverket .

Vi erbjuder:

  • Vård- och underhållsplaner för kyrkor, exteriört eller interiört. Karaktäriseringar och inventeringar.
  • Vård- och underhållsplaner för begravningsplatser, Karaktäriseringar och inventeringar.
  • Konsekvensbeskrivningar
  • Inventeringar av bebyggelse/ anläggningar
  • Inventering av kyrkoinventarier och skyddade förteckningar.
  • Utredningar, byggnadsminnesutredningar.
  • Dokumentationer
  • Framtagning av kulturmiljöprogram vad gäller bebyggelsen.
  • Byråinventeringar