Uppdragsverksamhet

Museets byggnadsantikvarier erbjuder uppdragsverksamhet i mån av tid och efterfrågan på antikvarisk kompetens i länet.

Museets byggnadsantikvarier arbetar med vård och dokumentation av de egna och länets byggda kulturmiljöer. Det kan gälla en timrad loge, ett stenhus i staden, en järnvägsstation eller industribebyggelse.

All bebyggelse omfattas av plan- och bygglagens varsamhetskrav. Det innebär att byggnadens ”tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden” ska tas till vara. Västernorrlands museums byggnadsantikvarier kontrakteras ofta för medverkan i hela byggprocessen, gör slutbesiktning och rapport över restaureringen/ombyggnaden, som är villkorad med byggnadsantikvarisk sakkunnig. Vid projekteringar kan det krävas en beskrivning på hur byggnadens kulturhistoriska värden kommer att påverkas. Detta utför byggnadsantikvarien på uppdrag

Uppdragsgivare är främst länets kommuner men också föreningar i länet, och privata fastighetsägare, länsstyrelsen eller Vägverket .

Vi erbjuder:

  • Antikvarisk sakkunnig enligt kulturvärden för PBL.
  • Antikvariska besiktningar och rådgivning inför bygglov.
  • Inventeringar av bebyggelse/ anläggningar
  • Dokumentationer
  • Framtagning av kulturmiljöprogram vad gäller bebyggelsen.
  • Utredningar, byggnadsminnesutredningar.