Integritetspolicy

Stiftelsen länsmuseet Västernorrlands integritetspolicy

Vår hantering av personuppgifter

Stiftelsen länsmuseet Västernorrland värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Till exempel lämnar vi inte uppgifter vidare från våra utskicksregister. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder eventuell personlig information. Den beskriver också dina rättigheter utifrån dataskyddslagen.

Personuppgift och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (ex IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

Vem ansvarar

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, t ex en kommun, en myndighet eller en organisation.

Stiftelsen länsmuseet Västernorrland ansvarar för de uppgifter vi lagrar. Organisationsnummer 888000-3143. Adress: Murbergsvägen 31, 871 50 Härnösand. Har du frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via hej@vnmuseum.se

 

Eventuella förändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra förändringar i integritetspolicyn. Den finns alltid under rubriken ”Om museet” på vår webbplats www.vnmuseum.se.

 

Personuppgifter vi samlar in / och syftet

 

Uppgifter i samband med bokningar till evenemang, visningar, bröllop, skolbesök och andra aktiviteter

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig:

Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer och organisationstillhörighet samt i vissa fall betaluppgifter. I vissa fall inhämtas uppgifter från en annan person i ditt sällskap som bokat en aktivitet.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administrera din bokning
Behandlingen är nödvändig för att ingå ett avtal angående bokning och för att administrera avtalet. Om avtalet inte ingås med dig personligen som kontaktperson, sker behandlingen med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att administrera din bokning.

Bevara uppgifter för bokföringsändamål och andra rättsliga skyldigheter
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Så länge sparas dina uppgifter:

Uppgifterna bevaras i 18 månader efter den genomförda aktivitet du bokat. Dina uppgifter kan komma att bevaras under en längre tidsperiod för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bland annat enligt bokföringslagen (1999:1078).

 

För dig som kontaktar museet med frågor, förfrågningar eller har synpunkter rörande vår verksamhet

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn och kontaktuppgifter. I vissa fall uppgifter om din befattning, yrke eller utbildning eller andra uppgifter som är relevanta för den aktuella situationen.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administrera kontakten med dig
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter är att kunna besvara dina frågor, tillmötesgå dina förfrågningar och kunna förbättra vår verksamhet utifrån dina synpunkter.

Så länge sparas dina uppgifter:

Dina personuppgifter bevaras till dess att vi besvarat dina frågor och/eller registrerat dina synpunkter, vilket i normalfallet är en period på 18 månader därefter. I vissa fall kan dina uppgifter komma att bevaras längre i enlighet med lag, för att försvara ett rättsligt anspråk, för att du lämnat ditt samtycke eller med stöd av en intresseavvägning eller ett allmänt intresse.

 

För dig som ansöker om jobb eller praktik

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, personnummer, postadress, telefonnummer, uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet, uppgifter i personligt brev, uppgifter i CV och referenser. Uppgifter kan även komma att inhämtas från konsulter som hjälper oss i rekryteringsprocessen.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administrera och möjliggöra en effektiv rekryteringsprocess
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att kunna hantera din ansökan i vår rekryteringsprocess på ett effektivt och korrekt sätt.

Uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen (2008:567)
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Så länge sparas dina uppgifter:

Personuppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, tar vi bort dina uppgifter. Har du lämnat ditt samtycke kan dina personuppgifter komma att bevaras under en längre tidsperiod för att underlätta vid framtida rekryteringsprocesser. Uppgifter kan också komma att sparas under en längre tidsperiod för att uppfylla våra skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567) för det fall du tagits ut till arbetsintervju eller erbjuds tjänsten. I dessa fall lagras uppgifterna som längst i 2 år.

 

För dig som får nyhetsbrev och andra utskick

Följande uppgifter behandlas om dig:

E-postadress. I vissa fall behandlas uppgifter om namn, adress, befattning, yrkesroll och organisationstillhörighet. I vissa fall inhämtas uppgifter från nyhetskällor samt företags och organisationers hemsidor för att vi ska kunna kontakta dig med information om våra aktiviteter och vår verksamhet som kan vara av intresse för dig, särskilt i din yrkesroll.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Utskick av nyhetsbrev och annan information
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att du anmält att du önskar få vårt nyhetsbrev eller att museet ska kunna förmedla information om sin verksamhet till personer som kan ha intresse av våra aktiviteter och utställningar.

Så länge sparas dina uppgifter:

Dina uppgifter tas bort när du anger att du inte längre önskar få vårt nyhetsbrev. För utskick som görs till dig för att du tidigare deltagit i aktiviteter som arrangerats av museet, bevaras uppgifter i högst 18 månader efter den senaste aktiviteten du deltog i. Om du lämnat ditt samtycke till att museet får kontakta dig, kan vi dock komma att bevara uppgifter under en längre period.

 

För dig som besöker vårt magasin/arkiv

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig:

Namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, organisationstillhörighet, personnummer och annan information som ges i samband med motivering av lån eller besök och i vissa fall betaluppgifter.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administrera dina besök i våra arkiv och magasin
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig.

Dokumentation av besök i magasin av säkerhetsskäl
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att förebygga och utreda brott samt utreda olycksfall.

Bevara uppgifter om besök i magasin av säkerhetsskäl samt för spårbarhet
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att förebygga och utreda brott samt utreda olycksfall och att spåra dessa incidenter bakåt i tiden.

Bevara uppgifter för bokföringsändamål
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Så länge sparas dina uppgifter:

Vid besök i våra arkiv eller magasin bevaras uppgifterna i högst 18 månader efter ditt besök av administrativa skäl. Bevarande av uppgifter om besök i magasin av säkerhetsskäl samt för spårbarhet sker i 5 år efter ditt besök. Dina uppgifter kan komma att bevaras under en längre tidsperiod för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bland annat enligt bokföringslagen (1999:1078).

 

Om dina uppgifter lämnas till eller finns i våra samlingar och vårt kulturhistoriska material:

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig inom ramen för våra samlingar:

Namn, adress, kön, personnummer, medborgarskap, e-postadress, telefonnummer, födelsedag, födelseår, diarienummer, utbildning/yrke/sysselsättning, födelseort, film, ljudupptagning, bild, intressen, åsikter, erfarenheter, utsaga om tredje person, födelse- och dödsdata, civilstånd, känsliga uppgifter såsom medicinskt tillstånd, sexuell läggning, politisk hemvist, etnisk tillhörighet och funktionsvariationer. I vissa fall samlar vi in uppgifter indirekt i samband med dokumentation, insamling, forskning eller genom andra aktörer som delar kulturhistoriskt innehåll med museet.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Samla in material av kulturhistoriskt värde
Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse. Känsliga uppgifter angående dig behandlas bara i situationer när du tydligt offentliggjort dessa uppgifter eller när det finns ett viktigt allmänt intresse med att bevara uppgifterna.

Förmedla material av kulturhistoriskt värde till allmänheten, exempelvis genom utställningar, publikationer och publicering på internet och sociala medier
Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse. Känsliga uppgifter angående dig behandlas bara i situationer när du tydligt offentliggjort dessa uppgifter eller när det finns ett viktigt allmänt intresse med att bevara uppgifterna.

Förmedla material av kulturhistoriskt värde till forskning
Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse. Känsliga uppgifter angående dig behandlas bara i situationer när du tydligt offentliggjort dessa uppgifter eller när det finns ett viktigt allmänt intresse med att bevara uppgifterna.

Bevara och arkivera material av kulturhistoriskt värde för kommande generationer
Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse. Känsliga uppgifter angående dig behandlas bara i situationer när det är nödvändigt för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. 

Så länge sparas dina uppgifter:

Uppgifterna behandlas så länge som det är nödvändigt för ändamålen för behandlingen. För att avgöra om personuppgifter ska fortsätta bevaras gör vi en bedömning huruvida materialet har ett fortsatt kulturhistoriskt värde och ett allmänt intresse med att behandla uppgifterna fortfarande föreligger. Personuppgifter gallras bland annat när material skadas eller på annat sätt inte längre är relevant att bevara. Bevarande kan också ske på basis av historiska och vetenskapliga forskningsändamål. Uppgifter kan i andra fall komma att sparas i enlighet med lagkrav eller om du samtycker till det.


Gåvor, donationer och utlån till eller från våra samlingar

Namn, kontaktuppgifter (e-post, adress, telefonnummer) och i vissa fall betaluppgifter.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administrera givandet av gåvor och donationer och in- och utlån av objekt av kulturhistoriskt värde
Behandlingen är nödvändig för att ingå avtal angående gåvor, donationer och lån och för att administrera avtalet.

Bevara uppgifter för bokföringsändamål
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Så länge sparas dina uppgifter:

Uppgifterna bevaras för administrativa ändamål i 12 månader efter att gåvan, donationen eller in- eller utlånet är fullbordat. Dina uppgifter kan komma att bevaras under en längre tidsperiod för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter bland annat enligt bokföringslagen (1999:1078) eller om det finns skäl att bevara uppgifter med stöd av ett allmänt intresse eller på basis av historiska och vetenskapliga forskningsändamål.

 

Informationsutskick och nyhetsbrev

Museet kommer att behandla dina personuppgifter för att informera om vår verksamhet och våra evenemang. Dina uppgifter kan i vissa fall komma att användas för utskick med information om vår verksamhet fram till dess att du invänder mot att bli kontaktad av oss för detta ändamål.

Varifrån hämtas uppgifterna?

Vi hämtar personuppgifterna endast från information du lämnat till oss, ej från tredje part.

När du skickar e-post till oss med personuppgifter som ska sparas för vi över dem till lämpligt system.

 

Personuppgifterna behandlas alltid inom Sverige.

Personuppgifterna sparas aldrig längre än nödvändigt.

 

Dina rättigheter som registrerad

All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:

https://datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina -rattigheter/

 

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till rättelse och/eller radering

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

I de fall när behandling av personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden samtycke, har du rätt att när som helst återkalla hela eller en del av det lämnade samtycket med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering eller som annars sker med stöd av ett allmänt intresse eller en intresseavvägning.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig myndighet som utövar tillsyn över museets hantering av personuppgifter.

Hur personuppgifterna skyddas

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina uppgifter har tillgång till dem.

Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att personuppgifter hanterats på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter. Det kan också vara om händelsen leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten skall anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det den upptäcktes.

 

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.