Björkå AB Fornminnesfond

Kulturhistoriska föreningen Murberget, numer stiftelsen Björkå AB fornminnesfond, förvaltar sedan 1951 en fond för vetenskaplig undersökning och vård av Ångermanlands landsbygds fornlämningar. 1954 kom ett förtydligande om att fondens avkastning även kunde användas för vård och undersökning av byggnadsminnesmärken och värdefulla byggnader.

OBS! Sista dag för ansökan 2023 är den 15 november!

Fondens donator, kapten Per Hjalmar Hedberg, besöker 1949 de arkeologiska utgrävningarna av gravfältet vid Holms säteri där familjen Hedberg bodde. Kapten Hedberg var sedan 1922 Björkåbruk AB:s chef, han avled 1966.

Donationen uppgick 1951 till 100 000 kronor. Idag är fondens värde ca 3,3 miljoner kronor.

”Endast Fondens ränteavkastning får tagas i anspråk och skall användas till att i samband med vetenskaplig undersökning av Ångermanlands landsbygds fornlämningar främja och bevara vården av dessa fornlämningar.”

”…fondens ränteavkastning även må kunna användas för vetenskaplig undersökning och vård av byggnadsminnesmärken och annan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Ångermanlands landsbygd.”

Fonden har vuxit mycket tack vare att inga medel utbetalades förrän 1990-talet då Styresholmsprojektet pågick, ett forskningsprojekt som fick stöd av fonden under en tioårsperiod. Styresholmsprojektet avslutades 2005 med publikationen ”Stora Ådalen. Kulturmiljön och dess glömda förflutna”.

Styrelsen sammanträder vanligtvis i slutet av året för att utse mottagare av bidrag ur Björkåfonden. Se vidare om styrelsens ledamöter här >>


Ansökan

Ansökan sänds till:
Björkå AB fornminnesfond, c/o Västernorrlands museum, Murbergsvägen 31, 871 50 Härnösand.
Eller via e-post: bjorkafonden@vnmuseum.se.

I ansökan bör framgå:
– Syftet med det sökta bidraget och en projektplan,
– budget samt summa som söks,
– sökandes namn, adress, telefon och vetenskaplig meritering/CV,
– fastighetsägarens intyg, i de fall en byggnad eller fornlämning ska vårdas/undersökas.
– konto där eventuellt bidrag ska sättas in.

Sista dag för ansökan 2023 är den 15 november.

Beslut om bidrag fattas i december av styrelsen i Stiftelsen Björkå AB Fornminnesfond.

För projekt som beviljats bidrag:
Vänligen sänd in en redogörelse av resultaten till styrelsen inom ett år.