Efter härjningarna - återuppbyggnad

Innehåll

  • En stad byggs upp
  • Tillfälliga hem

<< Personer och livsöden  |  Historiska källor >>


En stad byggs upp

Efter bränderna i Härnösand fanns inte mycket kvar av staden. Byggnaderna hade försvunnit, kyrkan låg i ruiner och broarna var brända.

Det enda huset som klarade sig undan bränderna var hospitalet, som låg på fastlandet. Hospitalet var en stuga där fattiga och sjuka som inte kunde ta hand om sig själva fick bo.Efter bränderna användes byggnaden för att hålla gudstjänster och viktiga möten.

Bland det första man fick uppföra i staden var stadens broar. För utan broar gick det inte att gå till Härnösand.


Tillfälliga hem

I Härnösand brändes alla byggnader förutom hospitalet. Skola, kyrka, affärer och bostäder försvann i lågorna. Under tiden som staden byggdes upp flyttade stadens invånare i byar som låg nära och som klarat sig från bränderna. Gymnasieelever som studerade i Härnösand fick istället studera i hus på landsbygden.

Såhär står det i Härnösands Riksrådsrätt och magistrat om staden:

…så lenge man
inga huus hade öfwer hufwuden, så
kunde man intet uppehålla sig wijd Staden
utan på landet och i Byarna härom-
kring, in till des man någre huus på
Tomter åtherfå kan…

På nusvenska betyder det på ungefär: Så länge man inte hade hus över huvudet, kunde man inte uppehålla sig i staden utan fick bo på landet och i byar här omkring, tills dess att man kan återfå tomter och hus.

Enligt ett brev till konungen 15 juli 1721 framkommer det även att borgare som flytt till andra byar inte visade större intresse för att flytta tillbaka till städerna:

Men så finner och iag huru
som Hernosandz Borgare icke eens sig der om …de,
hwarken till Stadens upbyggnad der att boo, icke heller
bekymra sig någon om Kyrkans eller Brons reparation,
Icke att der?eller?dee hålla Justice, Påstgång eller något an-
nat, utan att de nu alla stadna och blifwa i Soch-
narne på Landet, der de deras näring och Handell
drifwa och föröfwa, som nu med mångga hundra Tålf
Bräders uthskeppning med hwad meera.

I brevet framkommer det att mannen som skriver brevet tycker att borgarna inte tar sitt ansvar och inte verkar bry sig om att bygga upp Härnösand. De visar varken intresse för kyrkan, den trasiga bron som måste byggas upp eller posten utan verkar trivas med att bedriva sin egen handel på landet dit de flyttat.


Källor:

Muntlig källa: Lars Högberg (2021-03-23)


<< Personer och livsöden  |  Historiska källor >>