utsikten från Vinoret

Under oktober månad har arkeologerna på Västernorrlands museum undersökt en järnåldersboplats i Vinoret, invid sjön Marmen, söder om Sundsvall. Området är en rik järnåldersbygd med flera centralplatsindikerande ortsnamn såsom nämnda Vinoret, Vivsta, Vi och Tuna. Flera arkeologiska undersökningar har under tidigare år genomförts på platsen och då påträffades bland annat rester efter nedbrunna hus (varav ett 27 meter långt), men även ett grophus med vävtyngder (”Vävstugan”), härdar och kokgropar. Boplatsen har dateringar från cirka 200 e. Kr. fram till och med tidig vikingatid. Runt omkring finns ett antal stora gravhögar, men ingen av dessa har undersökts. De indikerar dock närvaron av en betydelsefull gård.

Tidigare magnetometerundersökningar visade på två ansamlingar av troliga anläggningar på den norra ytan och en av dessa visade sig nu vara ett kokgropsområde. Den andra är inte undersökt, men troligtvis finns ett antal kokgropar även här. Kokgropar antas generellt ha använts till matlagning, men spår av matrester hittas sällan i dem. När de hittas i större ansamlingar tenderar tolkningarna luta åt någon form av rituellt sammanhang.

Kokgropsområdet
Bild 1: Kokgropsområdet
undersökt kokgrop
Bild 2: Undersökt kokgrop
arkeologerna gräver och dokumenterar
Bild 3: Arbetsbild. Grävning och dokumentation

Rester av ett nedbrunnet hus

I den södra delen av den nu upptagna ytan har resterna av ett nedbrunnet hus framkommit. Här påträffades mycket lerklining. Lerklining är lera som har tryckts in mellan stolparna i husets konstruktion. Det här huset påträffades redan vid en tidigare undersökning i ett annat schakt, men arkeologerna hoppades nu på att kunna avgränsa det mot norr. Det visade sig dock fortsätta längre än vad man trott vilket förstås är intressant.

Ett område med rödbränd sand.
Bild 4: Här syns det rödbrända området som markerar var långhuset en gång stått.

I övrigt har bland annat ett antal stolphål påträffats och även flera färgningar av rödbränd sand. Vad de senare haft för syfte är oklart, men flera av dem framkom i närheten av kokgropar vilket kan tyda på någon form av samband.

Stolphål
Bild 5: Stolphål. Den lilla markeringen i mitten visar var stolpen troligtvis stått och färgningen runt omkring visar själva nedgrävningen.
Rödfärgning
Bild 6: Exempel på grop med rödbränd sand.

Relativt fyndfattigt område

Vad beträffar fynd finns det inte så mycket att rapportera då platsen är relativt fyndfattig. Fragment av brända ben och lerklining påträffas i en del av anläggningarna. Ett bryne och ett degelfragment har också hittats varav det senare pekar på att någon form av metallhantering har förekommit.

Dokumentation av anläggning
Bild 7: Dokumentation av anläggning. Alla anläggningar klyvs på mitten för att få fram en profil från sidan. Denna profil fotograferas sedan och ritas skalenligt på millimeterpapper.

Lyssna på Sveriges Radio P4 Västernorrlands inslag om utgrävningen här!