Välkommen med din ansökan till Björkå AB Fornminnesfond. Sista dag för ansökan 2021 är den 15 november. Björkå AB fornminnesfond är en fond för vetenskaplig undersökning och vård av Ångermanlands landsbygds fornlämningar, byggnadsminnesmärkning och värdefulla byggnader. Fonden förvaltas av museet sedan 1951.

Läs mer och skicka in din ansökan >>


Fondens donator, kapten Per Hjalmar Hedberg, besöker 1949 de arkeologiska utgrävningarna av gravfältet vid Holms säteri där familjen Hedberg bodde. Kapten Hedberg var sedan 1922 Björkåbruk AB:s chef, han avled 1966.

Donationen uppgick 1951 till 100 000 kronor. Idag är fondens värde ca 3,3 miljoner kronor.

”Endast Fondens ränteavkastning får tagas i anspråk och skall användas till att i samband med vetenskaplig undersökning av Ångermanlands landsbygds fornlämningar främja och bevara vården av dessa fornlämningar.”

”…fondens ränteavkastning även må kunna användas för vetenskaplig undersökning och vård av byggnadsminnesmärken och annan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Ångermanlands landsbygd.”

Fonden har vuxit mycket tack vare att inga medel utbetalades förrän 1990-talet då Styresholmsprojektet pågick, ett forskningsprojekt som fick stöd av fonden under en tioårsperiod. Styresholmsprojektet avslutades 2005 med publikationen ”Stora Ådalen. Kulturmiljön och dess glömda förflutna”.