För att säkerställa museets möjligheter att fortsatt kunna verka som betydelsefull kulturaktör i norra Sverige och öka länets attraktivitet i den gröna nyindustrialisering som sker här och nu, så gör Region Västernorrland och Härnösands kommun en gemensam satsning inför år 2024 med ett extra anslag om 5,7 miljoner kronor till Västernorrlands museum!

”En av de viktigaste aktörerna för kultuen och kulturarvet i vårt län är Västernorrlands museum där Region Västernorrland och Härnösands kommun är stiftelsebildare, vilket innebär ett särskilt ansvar för fortsatt utveckling och finansiering av verksamheten”, säger regionråd Jonny Lundin och vice kommunalråd Knapp Britta Thyr.

”Det extra anslaget om 5,7 miljoner är mycket välkommet, och vi tackar våra stiftelsebildare för att våra behov av extra medel har hörsammats. Stiftelsen står inför nödvändiga investeringar och kostnader relaterade till brandskydd och magasin och mycket annat, och anslaget blir en viktig del av finansieringen. Om anslaget även räcker till mer är det mycket positivt. Styrelsen för Stiftelsen länsmuseet Västernorrland kommer att fatta de slutgiltiga besluten om hur resurserna ska användas”, säger Jenny Samuelsson, länsmuseichef på Västernorrlands museum.

Foto: Christina Sollén

Bildtext: Regionråd Jonny Lundin (C), länsmusiechef Jenny Samuelsson och kommunalråd Knapp Britta Thyr (MP).