Utredning på Stornäset – medeltida husgrunder

Under hösten har museets arkeologer under ledning av Maria Lindeberg genomfört en utredning på Stornäset ute på östra sidan av Alnön. Området runt omkring utgörs av ett fossilt odlingslandskap med terrasseringar, ryggade åkrar, röjningsrösen med mera, som museet tidigare utrett.

Bild 1: Exempel på ryggade åkrar. Det är svårt att få det tydligt på bild, men här syns hur markytan är vågformad.

Bild 1: Exempel på ryggade åkrar. Det är svårt att få det tydligt på bild, men här syns hur markytan är vågformad.

Ytan som utreddes nu under hösten låg direkt väster om det tidigare utredningsområdet, i hörnet på en åkeryta. Marken bestod av morän och var svårrensad, men allteftersom framträdde några mindre anläggningar samt en kvadratisk nedgrävd husyta. I ena hörnet låg vad som tros vara ett spismursröse och detta, husets form samt avsaknad av yngre fynd indikerar att det rör sig om ett medeltida hus, vilket inte påträffats i Medelpad tidigare. Efter ännu lite mer rensning med fyllhammare framkom ytterligare mörkfärgningar som utifrån sin placering under den kvadratiska husytan måste vara en äldre huslämning. Här påträffades många brända och obrända ben som har tagits in för 14C-dateringar och osteologisk analys. En osteologisk analys kan ge svar på djurart, ålder, sjukdomar m.m.

Bild 2: Husytan och de underliggande mörkfärgningarna.

Bild 2: Husytan och de underliggande mörkfärgningarna.    

Bild 3: Här har de olika lämningarna ringats in för att de ska synas bättre. Den streckade mörkfärgningen är relativt otydlig och syntes bättre i fält, men dess avgränsning är ännu inte helt klar.

Det var för sent på året och för många andra projekt inplanerade för att en mer omfattande undersökning skulle kunna genomföras direkt. Detta sköts således fram till nästa år. Eftersom lämningarna inte bedömdes klara ytterligare en maskinschaktning täcktes de över med markduk och ett lager jord för att enkelt kunna tas fram för hand under 2020.

Bild 4: Övertäckta lämningar.

Nu ser vi med spänning fram emot svaren på analyserna och nästa års undersökning av dessa fascinerande lämningar!