Under hösten 2020 undersökte museets arkeologer en huslämning som hittills visat sig härröra från sen Vendeltid-tidig vikingatid. Vid tidpunkten från det förra inlägget hade husgrunden rensats fram och enstaka fynd gjorts. Nu är undersökningen avslutad och några av analysresultaten har rapporterats in. Dags för en uppdatering med andra ord!

Området där huslämningen påträffades är ett rikt fornlämningsområde med ett fossilt odlingslandskap som inkluderar ryggade åkrar, röjningsrösen och rester av husgrunder och jordkällare. Vid undersökningen grävdes det ner i husgrunden i meterrutor varpå spåren av djupare väggrännor framträdde. Huset var kvadratiskt med försänkt golvplan och lätt rundade hörn och i ena hörnet stod resterna av en eldpall.

drönarbild på en utgrävning

Bild 1. Här ser vi huslämningen fotograferad uppifrån. Eldpallen syns i nedre vänstra hörnet. Den svarta fläcken är sot efter ett lager av sten som rasat ut från eldpallen. Inuti huset syns även två stolphål, det är de små runda fläckarna i husets vänstra halva. De mörka linjerna i kanten är väggrännorna.

 

Runt omkring huset framkom bland annat några mindre härdar, ett kulturlager och en rad med stolphål längs husets södra sida. Dessa kan tyda på att så kallade snedsträvor stöttat upp husväggen från utsidan. Den norra kanten av huset skars av en 4×2,5 meter stor härd som enligt de första dateringarna tycks vara relativt samtida med huset. Härden är troligtvis något äldre.

jord

Bild 2. Den stora härden invid huset innan undersökning. Här hittades mycket ben, bland annat en stor svinbete. Troligtvis har härden använts för matlagning till ett större antal personer.

 

I och omkring huset påträffades en hel del ben, både brända och obrända. Många av dessa kom från får/get, men även ben från nöt, svin och häst framkom. Av vilda djur hittades ben från hare, hönsfågel, gädda, säl och grönlandssäl. Grönlandssäl är numera utdöd i Östersjön, men vårt fynd tillsammans med några tidigare fynd visar på att de åtminstone levde kvar in i vikingatid.

I övrigt påträffades sådant som järn, lite bränd lera och stenmaterial, bland annat ett fint flintspån, några brynen och en slipsten. Slipstenen låg i eldpallen. Kanske var den uttjänt och fick ett annat användningsområde, kanske var det på något vis symboliskt.

flintspån

Bild 3. Flintspån.

skifferbryne

Bild 4. Skifferbryne.

slipsten av röd sandsten

Bild 5. Slipsten av röd sandsten.

 

Det är troligt att huset har varit ett boningshus av någon form och att mat tillagats där. Bland annat framkom ett vetekorn i makrofossilanalysen från utredningen. Vilken sorts byggnadsstil som använts är inte klarlagt, men det skulle kunna röra sig om ett ramverkshus med försänkt golv utan jordgrävda stolpar.