Under hösten har museets arkeologer undersökt en bytomt i Maland som framkom vid förundersökningar i våras. Redan från början stod det klart att det rörde sig om en eller flera byggnader, men av vilken typ framkom inte förrän senare. Ytan som undersöktes är belägen uppe på en vall längs med Malandsvägen, direkt väster om den gamla kyrkvägen som löper från Sköns kyrka och norrut. Här har människor med andra ord rört sig fram och tillbaka i flera hundra år. På äldre kartor finns dock inte några hus dokumenterade inom undersökningsytan.

Bild 1. Området i början av undersökningen efter att ytan banats av med grävmaskin.

Bild 1. Området i början av undersökningen efter att ytan banats av med grävmaskin.

Under arbetets gång har drönare använts för att få en bättre överblick över undersökningsytan och de olika konstruktionerna.

Bild 2. Längst till vänster i bild markeras en husgavel av syllstenar. Längre till höger ser vi resterna av en spismur. Nedanför spismuren syns en stenpackning med vad som tycks vara tre raka linjer. När arkeologerna senare grävde ner i denna stenpackning visade det sig vara en igenfylld källare. Slutligen har vi spåren av en vägglinje snett ovanför spismursröset. Längst till höger i bild ser vi en mörkfärgning som visade sig vara en källare i ett annat hus.

Bild 2. Längst till vänster i bild markeras en husgavel av syllstenar. Längre till höger ser vi resterna av en spismur. Nedanför spismuren syns en stenpackning med vad som tycks vara tre raka linjer. När arkeologerna senare grävde ner i denna stenpackning visade det sig vara en igenfylld källare. Slutligen har vi spåren av en vägglinje snett ovanför spismursröset. Längst till höger i bild ser vi en mörkfärgning som visade sig vara en källare i ett annat hus.

Bild 3. Efter ytterligare rensning av ytan såg det ut såhär från luften.

Bild 3. Efter ytterligare rensning av ytan såg det ut såhär från luften.

Den västra källaren visade sig vara relativt djup och här påträffades ett stort antal intressanta fynd, bland annat beslag och gångjärn till en kista, keramik, mynt och delar av en flöjt. En bit ned i källaren framkom rester av ett bränt golv.

Bild 4. Här har arkeologerna grävt en bit ned i källaren och de fint lagda väggarna börjar synas.

Bild 4. Här har arkeologerna grävt en bit ned i källaren och de fint lagda väggarna börjar synas.

Bild 5. Bränt golvvirke i källaren.

Bild 5. Bränt golvvirke i källaren.

Hela ytan var otroligt fyndrik.

Stora mängder ben (både bränt och obränt) framkom och det rörde sig bland annat om de vanliga tamdjuren nöt, svin, får/get, häst, men även fågel och fisk. I den västra delen påträffades även flera kranier av vad som förmodligen är råttor.

Bild 6. Arkeolog och projektledare Ola George sållar jord efter fynd.

Bild 6. Arkeolog och projektledare Ola George sållar jord efter fynd.

Keramik påträffades också i stora mängder. Mestadels rörde det sig om glaserat rödgods, men även stengods förekom i mindre mängd samt några fragment av täljstensgrytor.

Bild 7. Bland de brända trästockarna i källaren framkom delar av ett krus.

Bild 7. Bland de brända trästockarna i källaren framkom delar av ett krus.

Bild 8. Bränt fat av fajans.

Bild 8. Bränt fat av fajans.

Bild 9. Tallrik av glaserat rödgods som hittades i källaren.

Bild 9. Tallrik av glaserat rödgods som hittades i källaren.

Kritpipor påträffades i stort antal, några med dekor på skaften.

På vissa av dem syns till och med märken efter rökarens tänder. För att inte missa några viktiga metallfynd kördes metalldetektor kontinuerligt över ytan. Många metallföremål hittades på detta vis, bland annat nycklar, ett bultlås, knivar, liar och skäror, blyhagel, fingerborgar, en kultång, bestick och något så intressant som en öltupp som suttit på en öltunna. Ovanpå allt detta påträffades ett femtiotal mynt. De flesta var kopparmynt från 1600-talet, men även några silvermynt hittades och dessa kan möjligtvis vara något äldre. Sammantaget antyder fynden att det finns skäl att tro att ett gästgiveri av någon form har funnits på platsen. Det är i så fall det första gästgiveri som har undersökts arkeologiskt i Medelpad.

För tillfället är arbetshypotesen att det rör sig om ett större hus med en utbyggnad åt norr på undersökningsytans västra del samt ytterligare ett hus vid den östra källaren. Även ett antal stolphål påträffades och huruvida dessa är samtida med gästgiveriet får vi förhoppningsvis veta när analyssvaren kommer.

Bild 10. Rester av brända och obrända trästockar förekom på flera ställen på den västra ytan.

Bild 10. Rester av brända och obrända trästockar förekom på flera ställen på den västra ytan.

Bild 11. Stolphål med en flat sten i botten. Kanske har bottenstenen använts för att nivellera stolpen.

Bild 11. Stolphål med en flat sten i botten. Kanske har bottenstenen använts för att nivellera stolpen.

Nu är utesäsongen slut för museets arkeologer och rengöring av fynden från Maland pågår för fullt. När vi har fått en överblick över dessa kommer vi att välja ut några roliga och intressanta fynd att visa i ett uppföljande inlägg.