Värden längs vägen / Verdier langs vegen

Kulturarv och kulturmiljöer är idag en underutnyttjad resurs. Besöksnäringen inom Nordens Gröna Bälte har idag ett stort fokus på naturupplevelser, samtidigt som det finns mycket potential för olika platser att integrera kulturella perspektiv i platsutveckling och samhällsplanering. Hållbar förvaltning av kulturvärden har en stor betydelse för god livsmiljö och för lokal och regional utveckling. Osäkerhet om vilka värden som kulturarv skapar kan ofta leda till en uppfattning om kulturmiljöer som ett hinder istället för en resurs inom samhällsplanering.

Interregprojektet Värden längs vägen/Värden längs vägen syftar till att stärka gränsregionen mellan Sverige och Norge genom att skapa ökad kunskap och förståelse för hur kulturarv och kulturmiljöer är viktiga för hållbar platsutveckling/platsutveckling. Det övergripande syftet är att bidra till att regionens kulturarv i större utsträckning används som en resurs för en positiv och hållbar samhällsutveckling. Kulturarvet är en resurs som har en positiv effekt på samhällsutvecklingen med hänsyn till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Projektets målgrupp är lokala och regionala beslutsfattare, – näringslivsaktörer, och – kulturarvsaktörer.

English

Cultural heritage and cultural environment are resources that today are under-used, despite its possibility to generates a positive effect for social development connected to economic, environmental and social sustainability. There is a uncertainty regarding which aspects connected to cultural environment leading it to being percieved as an obstacle instead of a resource.

The project will work towards strengthening the border region through working with the development of places, cultural heritage and environment. By working with decelopment, education and research, the projekt goal is to contribute to the use of cultural heritage and environment as a resource for social development.

Projektet pågår:

Januari 2024–December 2026

Budget:

Den totala projektbudgeten är 1 610 166 EUR

 

Kontaktuppgifter:

Projektledare Sverige: Victoria Bly, Jamtli, +4663-15 01 24, victoria.bly@jamtli.com

Projektledare Norge: Torgunn Sollid-Bolås, SINTEF, +4799 49 80 88, torgunn.sollid-bolas@sintef.no

Kontakt Västernorrlands museum

Johanna Ulfsdotter, 0730-31 58 02, johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se

 

För uppdateringar om nyheter och händelser i projektet skriv upp dig på nyhetsbrevet eller följ oss på sociala medier: https://linktr.ee/vardenlangsvagen

 

Projektägare:

Stiftelsen Jamtli

Museet Midt IKS

 

Medsökande:

Västernorrlands museum

Strömsunds kommun

 

Externa finansiärer:

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Trøndelag fylkeskommune

Föreningen Gamla Östersund