Intervju med projektledare Kajsa Hartig

Bild: Träff med besöksnäring, kulturella och kreativa näringar och kulturarvsaktörer på Hotell Höga Kusten i mars 2024.

 

Vem är du?

Jag är avdelningschef för Museiupplevelse och samlingar på Västernorrlands museum i Härnösand sedan 2020. Jag har arbetat i kulturarvssektorn sedan 1995 och tycker verkligen att kulturarv är det roligaste som finns. Jag besöker gärna museer även på fritiden.

Vad är Smart kulturarvsturism (SMK) – hur skulle du kort beskriva nyttan med projektet? 

Smart kulturarvsturism i Höga Kusten är ett projekt finansierat av Leader Höga Kusten, som syftar till att utforska hur förmedling av kulturarvet i nya format kan få fler att upptäcka områdets rika historia. Vi har valt att använda oss av storytelling som metod för att väcka nyfikenhet inför historiska händelser, och presentera berättelserna i form av text, ljud och bild i ett format som turister kan ta del av via sina mobiltelefoner. Innehållet paketeras i en mediaguide som är helt gratis för besökarna att använda. Formatet tror vi kan locka fler att ta del av Höga Kustens kulturarv.

Samtidigt vill vi genom träffar med besöksnäring och kulturarvsaktörer förmedla att rätt paketerat är kulturarvet en möjlig spännande besöksanledning, som vi tror kan få besökare att vilja stanna längre och utforska fler platser i Höga Kustens fyra kommuner. Om fler företag upptäcker nyttan med kulturarvsberättelser kan också fler produkter och tjänster skapas, och vår förhoppning är att det ska skapa mervärde för fler aktörer.

Kan du ge exempel på vad projektet kan komma att betyda rent konkret? Vad ska levereras?

I detta projekt, som på många sätt är en utforskande pilot, så får vi effekter i form av stärkt kunskap om hur kulturarvsaktörer kan förmedla via digitala kanaler, men också hur vi genom strategiskt användande av storytelling kan skapa större effekter med kulturarvsberättelser. Här menar vi storytelling som metod för att designa både innehåll och besöksupplevelse så att det svarar upp mot användarnas behov och beteenden.

Rent konkret producerar vi i projektet fem mediaguider i appen KulturPunkt, som är gratis att använda för alla. Vi har arbetat med fem teman, Vatten, Samiskt kulturarv, Maktcentra vid Ångermanälven, Häxprocesserna i Torsåker, Dal och Ytterlännäs och Myter och sägner. Fokus är perioden medeltid fram till stormaktstid för att knyta an till länsmuseets basutställning Stora makter. Varje tema innehåller ungefär 7-8 berättelser som alla knyts till platser att besöka. Berättelserna är skrivna av författare. Texterna är inlästa dels av författarna själva och dels av skådespelare från Teater Västernorrland. Originalmusik och illustrationer har producerats till mediaguiden. I marknadsföringssyfte producerar vi flyers som vi förmedlar via InfoPoints och på andra platser. Vi har också placerat en interaktiv kiosk på Hotell Höga Kusten för att få fler att upptäcka mediaguiderna, som fått paraplynamnet Kulturarvsresan.

Alla fem teman lanseras den 19 juni inför sommarsäsongen, även om tre finns att ta del av redan.

Hur började det, var kom idén ifrån?

Jag har en bakgrund i digital verksamhetsutveckling och har länge velat utforska och utveckla museernas arbete med förmedling i digitala kanaler, göra kulturarvet tillgängligt och angeläget utanför museets fyra väggar. Det är förstås viktigt i en tid då allt fler konsumerar kultur i både digitala och fysiska kanaler. Västernorrlands museum har också i uppdrag att utveckla samarbeten med besöksnäring, kulturarvsaktörer och kulturella och kreativa branscher på olika sätt, och vi vill gärna bidra till att fler aktörer upptäcker kulturarvet som resurs. Därför var det väldigt roligt att vi fick möjligheten att både metodutveckla och utforska genom projektet, som avslutas under tidig höst 2024.

Vilka är möjligheterna och utmaningarna?

Utmaningarna är förstås begränsade resurser både på museet och hos våra samarbetspartners och målgrupper inom besöksnäring och ideella sektorn. En utmaning är också att samla bra exempel som kan inspirera andra aktörer att ta stafettpinnen vidare och fortsatt utveckla platsens kulturhistoriska berättelser, men här är vi på god väg att bygga en bra grund.

Utmaningarna är också att hitta en bra nivå som gör det möjligt för, ofta små, företag och aktörer att kunna och våga satsa på förmedling, produkter och tjänster. Vi är inte riktigt där ännu att vi har skapat en ”verktygslåda” som kan underlätta för fler aktörer. Men vi lär oss längs vägen och kommer att sammanfatta resultatet och rekommendationer i en rapport under året.

Möjligheterna är samtidigt många, det finns oändliga sätt att förmedla och använda kulturarvet, och vår förhoppning är att projektet och efterföljande utvecklingsarbete ska skapa fler samarbeten, men också inspirera fler att bygga vidare med både produkter och tjänster som bygger på kulturarvet. Det här är också bara början till ett långsiktigt arbete på Västernorrlands museum, där vi utvecklar museets roll gentemot målgrupperna inom näringsliv och ideella sektorn. 

Hur har det gått så här långt, har projektet råkat ut för ändrade förutsättningar?

Den kanske största förändringen, gentemot den ursprungliga planen var att vi  på museet har behövt ägna mer tid än vad vi först trodde för paketering och utveckling av innehåll, men också dialog och diskussioner internt kring hur vi skapar en upplevelse som är mer än bara en mediaguide, dvs. hur vi når fler genom fler produkter tillgängliga för besökare runt om i Höga Kusten.

Det är först nu som vi också har något konkret att förmedla till intresserade företag och ideella aktörer, vilket underlättat dialog kring nästa steg, hur kulturarvet generellt och Kulturarvsresan specifikt skulle kunna bli till nytta för dem. En träff arrangerades på Hotell Höga Kusten den 19 mars med 40 deltagare som alla bidrog till inspirerande diskussioner. Parallellt har det varit viktigt för oss på museet att arbeta långsiktigt och skapa en stabil grund för dialog och möjliga samarbeten.

Vilka aktiviteter är på gång, finns det inplanerade nästa steg?

Det som händer under våren är att vi ska färdigställa den första versionen av Kulturarvsresan, med fem mediaguider som nås via appen KulturPunkt, vi producerar flyers till alla spår och förbereder en kommunikationsinsats inför sommarsäsongen då vi lanserar upplevelserna. Den 19 juni ska vi som sagt lansera allt och planerar ett publikt event.

När är projektet klart och vad händer då? 

Projektet i dess nuvarande form avslutas efter sommaren. Då ska vi mäta dels hur många som använt mediaguiderna, och dels hur några utvalda aktörer upplevt att detta publika erbjudande (som de kan tipsa sina besökare om) tagits emot. Vi ska också göra ytterligare tester med en testgrupp under sommaren för att se hur de upplever berättelserna och hur de presenteras. Ett första test gjordes sommaren 2023 med mycket lyckade resultat, där vi kunde bekräfta att det digitala lagret och de paketerade berättelserna tillförde ett mervärde till besökarna, vilket också är en stor framgångsfaktor

Vi kommer också att följa upp dialogen med besöksnäring och kulturarvsaktörer för att höra hur en fortsatt utveckling av områdets kulturarvsberättelser kan stödja deras verksamheter. I förlängningen vill museet integrera nya arbetssätt och samarbeten som uppnåtts med projektet i en långsiktig löpande verksamhet, en del av arbetet med att utveckla kulturarvet som en resurs för regionen.

Beskriv hur SMK-projektet harmonierar med museets övergripande mål och uppdrag?

Västernorrlands museum har i uppdrag att förmedla länets kulturarv till allmänheten och det har vi traditionellt gjort i form av utställningar och programverksamhet. Men vi precis som alla andra behöver bli bättre på att förmedla i digitala kanaler och format i bra balans och kombination med fysiska upplevelser, så det är något vi ständigt arbetar med. Sen vill vi också som museum bli bättre på att förmedla kulturarvet runt om i länet, inte bara med digitalt innehåll som man kan ta del av hemifrån, vi vill också uppmuntra alla som är nyfikna på kulturarvet att besöka kulturhistoriska platser och få bättre förståelse för platsens historia. Museet har även i uppdrag att verka för att kulturarvet stärks som resurs för alla aktörer i länet, och där ingår förstås också besöksnäring, kulturella och kreativa branscher och ideella sektorn.

Som projektledare, kan du ge exempel på ett, enligt dig, lyckat samarbete?

Vi har i detta projekt bara börjat ta de första stegen mot nya samarbeten med näringslivet och ideella sektorn. Ett lyckat samarbete skapar mervärde för båda parter, vilket är vår strävan i detta projekt. Det är inte bara museet som önskar saker av en samarbetspartner utan vi vill också utveckla vår roll och skapa mervärde för andra aktörer. När det har uppnåtts och vi tillsammans också ser möjligheter till utveckling då har vi ett lyckat samarbete.

Läs mer om projektet här.

Läs om Kulturarvsresan här.