Smart kulturarvsturism

In English >>

Kulturarvsupplevelser för den uppkopplade turisten

Att utveckla berättelser som berör, underhåller och engagerar är ett viktigt sätt att lyfta kulturarvet i Västernorrland. I Höga Kustens besöksnäringsstrategi (2021) lyfts hur strategisk marknadsföring och paketering av berättelser om besöksmålen är centralt för att lyckas attrahera fler turister och skapa bättre upplevelser. 

Turistnäringen har samtidigt de senaste åren utvecklats mot alltmer digitalt orienterade besökare och mot digitalt förstärkta upplevelser kopplade till besöksmål. Begreppet smart turism har vuxit fram för att beskriva hur informations- och kommunikationsteknik blivit central i besöksmålsupplevelser.

Fem nya kulturarvsupplevelser som bygger på storytelling

Projekt Smart kulturarvsturism i Höga Kusten syftar till att knyta samman kulturarvsberättelser och upplevelser, delvis med digital teknik och med fokus på fysiska besöksmål. För att koppla samman projektet med länsmuseets basutställningar fokuserar vi under 2023 på historiska händelser perioden 1050 till 1680-talet.

Målgruppen är turister men också alla som arbetar inom besöksnäring och kulturarvsförmedlande verksamheter i Höga Kustens fyra kommuner. Syftet är att öka attraktionskraften hos besöksmål och bidra till en positiv, förlängd och fördjupad upplevelse för besökarna.

Projektet ska specifikt utforska storytelling/berättande, och olika digitala och fysiska kanaler och format för att skapa unika och engagerande upplevelser för fem utvalda besöksmål. I projektet möts olika aktörer i syfte att stimulera innovationsprocesser, kreativitet och ny kunskap inom smart turism och kulturarv.

Transmediala berättelser är en central metod i projektet eftersom digitalt idag inte innebär en enda kanal utan ett ekosystem av kontaktytor och kanaler. Genom att knyta samman berättelser och upplevelser möjliggörs bredare och djupare upplevelser över flera platser och över tid. Transmediala berättelser har genom sina immersiva och interaktiva egenskaper också förmågan att exempelvis stärka besökarnas medvetenhet om hållbar turism.

Fem teman – från medeltid till stormaktstid

I projektet ska kulturarvsupplevelser på följande fem teman utvecklas:

  • Häxprocesserna i Torsåker på 1670-talet
  • Maktcentra kring Ångermanälven (fokus på Styresholm, Pukeborg, Bjärtrå skans, med flera platser)
  • Samisk kulturhistoria under perioden 1050 till 1680
  • Myter och sägner
  • Vatten (hav, älvar, sjöar och andra vattendrag)

 

Val av berättelser och platser sker i samarbeten med besöksnäringen, kulturarvsaktörer och andra som berörs av de upplevelser som utvecklas.

Seminarieserie

Som ett led i att utveckla nya kulturarvsupplevelser har projektet genomfört inspirationsseminarier med externa experter. Ta del av inspelande föreläsningar här. 

Vill du medverka i projektet? Bli en samarbetspartner!

Projektet söker samarbetspartners inom besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar och ideella sektorn, som vill delta i utbildningstillfällen kring smart turism och storytelling, och som vill bidra med berättelser som är viktiga för besöksmål i Höga Kusten. Finns det platser och händelser som är viktiga för er verksamhet och som matchar tidsperiod och teman? Kontakta oss för att få veta mer och för information om workshops och seminarier: kajsa.hartig@vnmuseum.se 

Referensgrupp

Vill du delta i en referensgrupp och pilottesta produkter och tjänster inom projektet? Vill du bidra med kunskap och erfarenheter, och påverka vilka platser och berättelser som utvecklas? Skicka en intresseanmälan till oss och berätta om vem du är och varför du vill delta i en referensgrupp. Arvode för medverkan ingår. Kontakt: kajsa.hartig@vnmuseum.se

Mer om projektet

Projektet genomförs i huvudsak november 2022 till augusti 2024.

Frågor att besvara i projektet

  • Hur kan projektet, med länsmuseet som en central nod, lägga grund för långsiktiga samverkansformer och -strukturer för innehållsproduktion, produktion av nya förmedlingsformat, och fortsatt hitta angelägna platser, berättelser och händelser att förmedla?
  • Hur kan länsmuseet i samarbete med deltagande aktörer långsiktigt förvalta innovationsprocessen och de metoder och produkter som utvecklas i projektet?
  • Hur utformar vi digitalt förstärkta upplevelser som stärker kulturarvsturismen i området, och hur paketeras innehåll i olika format i syfte att stärka den fysiska upplevelsen men också väcka nyfikenhet hos fler kring områdets kulturarv och kulturmiljöer och locka till fysiska besök?
  • Hur kommuniceras upplevelserna så att de faktiskt når målgrupperna?
  • Hur kan upplevelserna utvecklas genom den användardata som samlas in?

Kontakt

För mer information om projektet kontakta Kajsa Hartig, Avdelningschef Museiupplevelse och samlingar, kajsa.hartig@vnmuseum.se

Finansiering

Lokalt ledd utveckling Höga kusten stödjer projekt Smart kulturarvsturism i Höga Kusten genom landsbygdsprogrammet 2014–2020 samt Lokalt ledd utveckling Höga kusten Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Översta bilden: Utsikt från Rödklitten över Gaviksfjärden. Nordingrås socken, Kramfors kommun, Ångermanland, Sweden. Foto: Gotogo, Wikimedia Commons, CC-BY-SA.