Kulturarvet som värdeskapare

Kulturarvsinkubatorn Västernorrland har träffats för tredje gången för en spännande och lärorik förmiddag. Inkubatorsprogrammet är ett nytt sätt för länsmuseet att arbeta och syftet med inkubatorn är att skapa metoder för hur museet och kreatörer kan närma sig varandra, samt hitta nya sätt att arbeta tillsammans.

Innan den tredje träffen hade High Coast Creative haft individuella samtal med deltagarna av inkubatorn, samt en digital idégenereringsworkshop. Efter de träffarna sammanställdes en lista med önskemål på vad deltagarna skulle vilja lära sig mer om. Exempel på vad som fanns på listan är häxprocesserna, berättelser kopplade till olika platser i länet samt äldre hantverkstekniker.  Efter att museet hade fått ta del av listan utformade museets personal ett program för dagen för att kunna möta de önskemålen och tankarna.

Förmiddagen på museet inleddes med att museichefen presenterade kulturarvet som värdeskapare, samt hur inkubatorn utforskar nya sätt att utveckla kulturarvets betydelse. Under träffen presenterades olika sätt och metoder för deltagarna att söka och leta rätt på information. Museet berättade även hur vi går till väga internt när vi tar fram berättelser och hur vi förmedlar vår kunskap. Det lyftes också att det är viktigt att vara källkritisk när man använder kulturarvet som inspiration, så när man dyker ner i historien ska man göra det med öppna ögon. Här kan museipersonal, som jobbar aktivt med de här frågorna, vara ett superviktigt bollplank. Dagen avslutades med en kreativ övning i storytelling där deltagarna skulle skapa berättelser kring museiföremål.