Framtidens kulturarvspedagogik - museer i norr

Framtidens kulturarvspedagogik – museer i norr är ett treårigt (2021–2024) interregionalt samverkansprojekt mellan åtta museer; Ájtte Svenskt fjäll och samemuseum, Dalarnas museum, Jamtli, Länsmuseet Gävleborg, Norrbottens museum, Skellefteå museum, Värmlands museum samt Västernorrlands museum. Projektledning och administration ligger hos Västernorrlands museum.

Projektets syfte

Projektet syftar till att främja erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och utveckling avseende kulturarvspedagogisk verksamhet vid regionala museer i norra Sverige samt Ájtte. Målet är att utveckla samverkansformer och metoder för kulturarvspedagogik, med särskilt fokus på lokala och regionala perspektiv samt målgruppen barn och unga. Förväntade effekter av projektet är att de deltagande museerna förnyar och utvecklar sin pedagogiska verksamhet, stärker sin samverkan med varandra, med skolan och med andra centrala kulturarvspedagogiska aktörer, samt når bredare ut med sin pedagogiska verksamhet så att likvärdigheten i regionerna stärks.

Projektets upplägg

Under år 1 har ett nätverk med syfte att utveckla samverkansformerna för museernas pedagoger etablerats. Nätverket har anordnat webbinarier om bland annat ekokritiska perspektiv på kulturarvspedagogik, samverkan, historiskt berättande, digitalisering och aktivt lärande. Fyra universitet, Högskolan i Dalarna, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet, deltar i olika grad. Under år 2 fortsätter webbinarierna samtidigt som vi genomför fyra mindre delprojekt. Tre av delprojekten fokuserar på utveckling av pedagogiska metoder och framtagande av aktiviteter som främjar likvärdighet. Det fjärde delprojektet handlar om att utveckla samverkansmodeller för regionala museer, avseende pedagogisk verksamhet. Under år 3 ska delprojekten avslutas och en digital konferens planeras för spridning av resultat.

Projektet finansieras av Kulturrådet, Region Västernorrland, Region Dalarna och de deltagande museerna.

 


Kontakt

Sofia Eriksson-Bergström
Pedagogisk utvecklare
073-094 55 92 / e-post