Rapporter: (1394)

Åsens sågverk

Titel: Åsens sågverk

Beskrivning: Resaureringsetapp II

Typ: Rapport

Åsens sågverk

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01119

Titel: Åsens sågverk

Beskrivning: Resaureringsetapp II

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Resan till Wielkopolska 15-19 maj 2012

Titel: Resan till Wielkopolska 15-19 maj 2012

Beskrivning: Resan och studiebesöken i 4 olika museer i Wielkopolska i Polen, gjordes med syfte att undersöka om det är möjligt att samverka inom ett EU projektÖstersjö programmet för att i så fall göra en gemensam ansökan under året 2013.

Typ: Rapport

Resan till Wielkopolska 15-19 maj 2012

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01123

Titel: Resan till Wielkopolska 15-19 maj 2012

Beskrivning: Resan och studiebesöken i 4 olika museer i Wielkopolska i Polen, gjordes med syfte att undersöka om det är möjligt att samverka inom ett EU projektÖstersjö programmet för att i så fall göra en gemensam ansökan under året 2013.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Program för projektering av Gådeå sjukhus 1988

Titel: Program för projektering av Gådeå sjukhus 1988

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Typ: Rapport

Program för projektering av Gådeå sjukhus 1988

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01125

Titel: Program för projektering av Gådeå sjukhus 1988

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Logbok Klingstatjärn. Underlag till skriften Klingstatjärn  levande forntid.

Titel: Logbok Klingstatjärn. Underlag till skriften Klingstatjärn levande forntid.

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Typ: Rapport

Logbok Klingstatjärn. Underlag till skriften Klingstatjärn  levande forntid.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01130

Titel: Logbok Klingstatjärn. Underlag till skriften Klingstatjärn levande forntid.

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Marviksgrunnans fiskekapell. Restaurering av fasader, tak och fönster. Rapport 2012:6

Titel: Marviksgrunnans fiskekapell. Restaurering av fasader, tak och fönster. Rapport 2012:6

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Typ: Rapport

Marviksgrunnans fiskekapell. Restaurering av fasader, tak och fönster. Rapport 2012:6

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01135

Titel: Marviksgrunnans fiskekapell. Restaurering av fasader, tak och fönster. Rapport 2012:6

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Skog och historia. Granskning och kvalitetssäkring av lämningar i Västernorrlands län 2012. Murberget Länsmuseet Västernorrland Rapportnummer 2012:28.

Titel: Skog och historia. Granskning och kvalitetssäkring av lämningar i Västernorrlands län 2012. Murberget Länsmuseet Västernorrland Rapportnummer 2012:28.

Beskrivning: Länsmuseet Västernorrland har fått i uppdrag av Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västernorrlands län att granska, kvalitetssäkra samt omregistrera de kulturhistoriska lämningar som dokumenterades genom Skogsstyrelsens inventeringsprojektet Skog och Historia. Under fältsäsongen 2012 granskades 127 lämningar/lokaler. Av dessa fick 81 en antikvarisk bedömning varav sex är fasta fornlämningar, 71 övriga kulturhistoriska lämningar, tre betecknas som uppgift om och en som bevaknings objekt. Alla lämningar/lokaler som fått en antikvarisk bedömning har anmälts till, alternativt registerats i, Riksantikvarieämbetets databas FMIS.

Typ: Rapport

Skog och historia. Granskning och kvalitetssäkring av lämningar i Västernorrlands län 2012. Murberget Länsmuseet Västernorrland Rapportnummer 2012:28.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01137

Titel: Skog och historia. Granskning och kvalitetssäkring av lämningar i Västernorrlands län 2012. Murberget Länsmuseet Västernorrland Rapportnummer 2012:28.

Beskrivning: Länsmuseet Västernorrland har fått i uppdrag av Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västernorrlands län att granska, kvalitetssäkra samt omregistrera de kulturhistoriska lämningar som dokumenterades genom Skogsstyrelsens inventeringsprojektet Skog och Historia. Under fältsäsongen 2012 granskades 127 lämningar/lokaler. Av dessa fick 81 en antikvarisk bedömning varav sex är fasta fornlämningar, 71 övriga kulturhistoriska lämningar, tre betecknas som uppgift om och en som bevaknings objekt. Alla lämningar/lokaler som fått en antikvarisk bedömning har anmälts till, alternativt registerats i, Riksantikvarieämbetets databas FMIS.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Särskild arkeologisk utredning av Tvärbäcksmyran och förundersökning av Arnäs Raä 232, Fastigheterna Eldsmark 3:31, 3:4, 3:5, 3:6, 3:9 och 4:1, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland.
Murberget Länsmuseet Västernorrland Rapportnummer 2012:19.

Titel: Särskild arkeologisk utredning av Tvärbäcksmyran och förundersökning av Arnäs Raä 232, Fastigheterna Eldsmark 3:31, 3:4, 3:5, 3:6, 3:9 och 4:1, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Murberget Länsmuseet Västernorrland Rapportnummer 2012:19.

Beskrivning: Murberget Länsmuseet Västernorrlands dokumentationsavdelning fick i uppdrag av Kommunbränsle i Ådalen AB, Härnösand, att utföra en särskild arkeologisk utredning av Tvärbäcksmyran och en förundersökning (vid behov) av Arnäs Raä 232 på fastigheterna Eldsmark 3:31, 3:4, 3:5, 3:6, 3:9 och 4:1 i Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun. Innan utredningen var en boplats (Arnäs 232) och en tjärdal (Arnäs 209) registrerade, bägge dock utanför utredningsområde. Syftet med den särskilda utredningen var att lokalisera samt fastställa typ och utbredning av eventuella och hittills okända kulturhistoriska lämningar inom koncessionsområdet runt Tvärbäcksmyran samt att fastställa om Arnäs 232:s eventuella utsträckning var av sådan omfattning att även den låg innanför koncessionsområdet. Den särskilda arkeologiska utredningen fastslog att det inte finns några kulturhistoriska lämningar inom koncessionsområdet samt att Arnäs 232 inte är av sådan omfattning att delar av den ligger innanför koncessionsområdet. Utöver detta upptäcktes tre tidigare ej kända kulturhistoriska lämningar; två fasta fornlämningar (två boplatser) och en övrig kulturhistorisk lämning (en kojgrund). Alla låg strax utanför utredningsområdets östra sida längs en befintlig skogsväg som i sin tur är anlagd ovanpå en flack och väl dränerad rullstensås. Enligt landhöjningskronologin bör Arnäs 232 kunna dateras till tiden omkring 4000 f. Kr. och de två nyupptäcka boplatserna till tiden omkring 3500 f. Kr. Förekomsten av en stötkantskärna på en av de nyupptäckta boplatserna stödjer dateringen. Den tidigare registrerade tjärdalen (Arnäs 209) och den nyupptäckta kojan ligger inom synhåll från varandra på varsin sida av Tvärbäcken. Enligt lokalbefolkningen användes de av en och samma person fram till 1940-talet. Murberget Länsmuseet Västernorrland anser att ytterligare arkeologiska insatser inte är nödvändiga för det aktuella arbetsföretaget så länge man håller sig innanför koncessionsområdets gränser. Eventuella framtida markarbeten i eller intill den befintliga skogsvägen norr om utredningsområdet, där den tidigare registrerade boplatsen Arnäs 232 är belägen samt i eller intill den skogsväg/rullstensås öster om utredningsområdet där de två nyupptäckta boplatserna samt tjärdalen och kojan är belägen, bör undvikas helt alternativt övervakas av arkeologisk expertis.

Typ: Rapport

Särskild arkeologisk utredning av Tvärbäcksmyran och förundersökning av Arnäs Raä 232, Fastigheterna Eldsmark 3:31, 3:4, 3:5, 3:6, 3:9 och 4:1, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland.
Murberget Länsmuseet Västernorrland Rapportnummer 2012:19.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01141

Titel: Särskild arkeologisk utredning av Tvärbäcksmyran och förundersökning av Arnäs Raä 232, Fastigheterna Eldsmark 3:31, 3:4, 3:5, 3:6, 3:9 och 4:1, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Murberget Länsmuseet Västernorrland Rapportnummer 2012:19.

Beskrivning: Murberget Länsmuseet Västernorrlands dokumentationsavdelning fick i uppdrag av Kommunbränsle i Ådalen AB, Härnösand, att utföra en särskild arkeologisk utredning av Tvärbäcksmyran och en förundersökning (vid behov) av Arnäs Raä 232 på fastigheterna Eldsmark 3:31, 3:4, 3:5, 3:6, 3:9 och 4:1 i Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun. Innan utredningen var en boplats (Arnäs 232) och en tjärdal (Arnäs 209) registrerade, bägge dock utanför utredningsområde. Syftet med den särskilda utredningen var att lokalisera samt fastställa typ och utbredning av eventuella och hittills okända kulturhistoriska lämningar inom koncessionsområdet runt Tvärbäcksmyran samt att fastställa om Arnäs 232:s eventuella utsträckning var av sådan omfattning att även den låg innanför koncessionsområdet. Den särskilda arkeologiska utredningen fastslog att det inte finns några kulturhistoriska lämningar inom koncessionsområdet samt att Arnäs 232 inte är av sådan omfattning att delar av den ligger innanför koncessionsområdet. Utöver detta upptäcktes tre tidigare ej kända kulturhistoriska lämningar; två fasta fornlämningar (två boplatser) och en övrig kulturhistorisk lämning (en kojgrund). Alla låg strax utanför utredningsområdets östra sida längs en befintlig skogsväg som i sin tur är anlagd ovanpå en flack och väl dränerad rullstensås. Enligt landhöjningskronologin bör Arnäs 232 kunna dateras till tiden omkring 4000 f. Kr. och de två nyupptäcka boplatserna till tiden omkring 3500 f. Kr. Förekomsten av en stötkantskärna på en av de nyupptäckta boplatserna stödjer dateringen. Den tidigare registrerade tjärdalen (Arnäs 209) och den nyupptäckta kojan ligger inom synhåll från varandra på varsin sida av Tvärbäcken. Enligt lokalbefolkningen användes de av en och samma person fram till 1940-talet. Murberget Länsmuseet Västernorrland anser att ytterligare arkeologiska insatser inte är nödvändiga för det aktuella arbetsföretaget så länge man håller sig innanför koncessionsområdets gränser. Eventuella framtida markarbeten i eller intill den befintliga skogsvägen norr om utredningsområdet, där den tidigare registrerade boplatsen Arnäs 232 är belägen samt i eller intill den skogsväg/rullstensås öster om utredningsområdet där de två nyupptäckta boplatserna samt tjärdalen och kojan är belägen, bör undvikas helt alternativt övervakas av arkeologisk expertis.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Titel: "Möten mellan Älvarna" - en utställning tar form

Beskrivning: En beskrivning av en process där en utställningsform tar plats.

Typ: Rapport

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01146

Titel: "Möten mellan Älvarna" - en utställning tar form

Beskrivning: En beskrivning av en process där en utställningsform tar plats.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Meddelande från forntiden.

Titel: Meddelande från forntiden.

Beskrivning: Det handlar om den svenska kulturminneslagen sk portalparagraf 1989 och hur det uppdraget konkretiseras i kulturmiljövårdarens vardagsarbete med information omkring kulturminnena i landskapet.

Typ: Rapport

Meddelande från forntiden.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01148

Titel: Meddelande från forntiden.

Beskrivning: Det handlar om den svenska kulturminneslagen sk portalparagraf 1989 och hur det uppdraget konkretiseras i kulturmiljövårdarens vardagsarbete med information omkring kulturminnena i landskapet.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Bebyggelsen vid Prästbordet, Tuna socken, Medelpad under järnåldern

Titel: Bebyggelsen vid Prästbordet, Tuna socken, Medelpad under järnåldern

Beskrivning: Bebyggelsen vid Prästbordet, Tuna socken, Medelpad under järnåldern

Typ: Rapport

Bebyggelsen vid Prästbordet, Tuna socken, Medelpad under järnåldern

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01151

Titel: Bebyggelsen vid Prästbordet, Tuna socken, Medelpad under järnåldern

Beskrivning: Bebyggelsen vid Prästbordet, Tuna socken, Medelpad under järnåldern

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Staden åt skogen Sundsvalls bebyggelse 1940-tal-1990-tal

Titel: Staden åt skogen Sundsvalls bebyggelse 1940-tal-1990-tal

Beskrivning: Med denna skrift vill Sundsvalls museum bidraga till att tidmässigt flytta fram positionerna för beskrivning av Sundsvalls stads bebyggelsehistoria.

Typ: Rapport

Staden åt skogen Sundsvalls bebyggelse 1940-tal-1990-tal

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01103

Titel: Staden åt skogen Sundsvalls bebyggelse 1940-tal-1990-tal

Beskrivning: Med denna skrift vill Sundsvalls museum bidraga till att tidmässigt flytta fram positionerna för beskrivning av Sundsvalls stads bebyggelsehistoria.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Restaurering av masugn (etapp 2) och rostugn vid Galtströms bruk

Titel: Restaurering av masugn (etapp 2) och rostugn vid Galtströms bruk

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Typ: Rapport

Restaurering av masugn (etapp 2) och rostugn vid Galtströms bruk

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01042

Titel: Restaurering av masugn (etapp 2) och rostugn vid Galtströms bruk

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Trehörningsjö kyrka i Arnäs Utvändiga och invändiga ombyggnader för funktionshinderanpassning. Trehörningsjö församling, Örnsköldsviks kommun,

Titel: Trehörningsjö kyrka i Arnäs Utvändiga och invändiga ombyggnader för funktionshinderanpassning. Trehörningsjö församling, Örnsköldsviks kommun,

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Typ: Rapport

Trehörningsjö kyrka i Arnäs Utvändiga och invändiga ombyggnader för funktionshinderanpassning. Trehörningsjö församling, Örnsköldsviks kommun,

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01047

Titel: Trehörningsjö kyrka i Arnäs Utvändiga och invändiga ombyggnader för funktionshinderanpassning. Trehörningsjö församling, Örnsköldsviks kommun,

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Redovisning av kompletterande arkeologisk undersökning inför planerade E-4 sträckor mellan Mörtsal och Gallsäter i Högsjö-, Nora-, och Skogs socknar i Ångermanland.

Titel: Redovisning av kompletterande arkeologisk undersökning inför planerade E-4 sträckor mellan Mörtsal och Gallsäter i Högsjö-, Nora-, och Skogs socknar i Ångermanland.

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Typ: Rapport

Redovisning av kompletterande arkeologisk undersökning inför planerade E-4 sträckor mellan Mörtsal och Gallsäter i Högsjö-, Nora-, och Skogs socknar i Ångermanland.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01053

Titel: Redovisning av kompletterande arkeologisk undersökning inför planerade E-4 sträckor mellan Mörtsal och Gallsäter i Högsjö-, Nora-, och Skogs socknar i Ångermanland.

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Besiktning av en av stentäkt skadad förmodad fornlämning i Kungsgården, Bjärtrå socken, Ångermanland

Titel: Besiktning av en av stentäkt skadad förmodad fornlämning i Kungsgården, Bjärtrå socken, Ångermanland

Beskrivning: Besiktning av en av stentäkt skadad förmodad fornlämning i Kungsgården, Bjärtrå socken, Ångermanland

Typ: Rapport

Besiktning av en av stentäkt skadad förmodad fornlämning i Kungsgården, Bjärtrå socken, Ångermanland

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00096

Titel: Besiktning av en av stentäkt skadad förmodad fornlämning i Kungsgården, Bjärtrå socken, Ångermanland

Beskrivning: Besiktning av en av stentäkt skadad förmodad fornlämning i Kungsgården, Bjärtrå socken, Ångermanland

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Undersökning av gravfynd i Hol, Nora sn, Ångermanland.

Titel: Undersökning av gravfynd i Hol, Nora sn, Ångermanland.

Beskrivning: Undersökning av gravfynd i Hol, Nora sn, Ångermanland.

Typ: Rapport

Undersökning av gravfynd i Hol, Nora sn, Ångermanland.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00101

Titel: Undersökning av gravfynd i Hol, Nora sn, Ångermanland.

Beskrivning: Undersökning av gravfynd i Hol, Nora sn, Ångermanland.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Reseberättelse över inventering av stenåldersboplatser och vetenskapliga grävningar i Ångermanland.

Titel: Reseberättelse över inventering av stenåldersboplatser och vetenskapliga grävningar i Ångermanland.

Beskrivning: Reseberättelse över inventering av stenåldersboplatser och vetenskapliga grävningar i Ångermanland.

Typ: Rapport

Reseberättelse över inventering av stenåldersboplatser och vetenskapliga grävningar i Ångermanland.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00050

Titel: Reseberättelse över inventering av stenåldersboplatser och vetenskapliga grävningar i Ångermanland.

Beskrivning: Reseberättelse över inventering av stenåldersboplatser och vetenskapliga grävningar i Ångermanland.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Angående uppgifter om stensättningar på Bergviksberget, Bjärtrå socken, Ångermanland

Titel: Angående uppgifter om stensättningar på Bergviksberget, Bjärtrå socken, Ångermanland

Beskrivning: Angående uppgifter om stensättningar på Bergviksberget, Bjärtrå socken, Ångermanland

Typ: Rapport

Angående uppgifter om stensättningar på Bergviksberget, Bjärtrå socken, Ångermanland

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00058

Titel: Angående uppgifter om stensättningar på Bergviksberget, Bjärtrå socken, Ångermanland

Beskrivning: Angående uppgifter om stensättningar på Bergviksberget, Bjärtrå socken, Ångermanland

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk utredning med anledning av utvidgning av kyrkogård samt nysträcknign av väg inom fastighet Glömsta 1;1, Indals sn, Medelpad.

Titel: Arkeologisk utredning med anledning av utvidgning av kyrkogård samt nysträcknign av väg inom fastighet Glömsta 1;1, Indals sn, Medelpad.

Beskrivning: Arkeologisk utredning med anledning av utvidgning av kyrkogård samt nysträcknign av väg inom fastighet Glömsta 1;1, Indals sn, Medelpad.

Typ: Rapport

Arkeologisk utredning med anledning av utvidgning av kyrkogård samt nysträcknign av väg inom fastighet Glömsta 1;1, Indals sn, Medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00529

Titel: Arkeologisk utredning med anledning av utvidgning av kyrkogård samt nysträcknign av väg inom fastighet Glömsta 1;1, Indals sn, Medelpad.

Beskrivning: Arkeologisk utredning med anledning av utvidgning av kyrkogård samt nysträcknign av väg inom fastighet Glömsta 1;1, Indals sn, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Fältarkeologisk undersökning v fångstgropssystem RAÄ 221, fastighet Movattnet 1;32, Björna sn, Ångermanland.

Titel: Fältarkeologisk undersökning v fångstgropssystem RAÄ 221, fastighet Movattnet 1;32, Björna sn, Ångermanland.

Beskrivning: Fältarkeologisk undersökning v fångstgropssystem RAÄ 221, fastighet Movattnet 1;32, Björna sn, Ångermanland.

Typ: Rapport

Fältarkeologisk undersökning v fångstgropssystem RAÄ 221, fastighet Movattnet 1;32, Björna sn, Ångermanland.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00534

Titel: Fältarkeologisk undersökning v fångstgropssystem RAÄ 221, fastighet Movattnet 1;32, Björna sn, Ångermanland.

Beskrivning: Fältarkeologisk undersökning v fångstgropssystem RAÄ 221, fastighet Movattnet 1;32, Björna sn, Ångermanland.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk förundersökning vid siktsprängning och breddning av E14 vid Vattjom, Tuna sn.

Titel: Arkeologisk förundersökning vid siktsprängning och breddning av E14 vid Vattjom, Tuna sn.

Beskrivning: Arkeologisk förundersökning vid siktsprängning och breddning av E14 vid Vattjom, Tuna sn.

Typ: Rapport

Arkeologisk förundersökning vid siktsprängning och breddning av E14 vid Vattjom, Tuna sn.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00536

Titel: Arkeologisk förundersökning vid siktsprängning och breddning av E14 vid Vattjom, Tuna sn.

Beskrivning: Arkeologisk förundersökning vid siktsprängning och breddning av E14 vid Vattjom, Tuna sn.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Kulturhistorisk utredning inom fastighet Ri 1;1, länsväg 330 vid Ri by, Timrå socken, Medelpad.

Titel: Kulturhistorisk utredning inom fastighet Ri 1;1, länsväg 330 vid Ri by, Timrå socken, Medelpad.

Beskrivning: Kulturhistorisk utredning inom fastighet Ri 1;1, länsväg 330 vid Ri by, Timrå socken, Medelpad.

Typ: Rapport

Kulturhistorisk utredning inom fastighet Ri 1;1, länsväg 330 vid Ri by, Timrå socken, Medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00541

Titel: Kulturhistorisk utredning inom fastighet Ri 1;1, länsväg 330 vid Ri by, Timrå socken, Medelpad.

Beskrivning: Kulturhistorisk utredning inom fastighet Ri 1;1, länsväg 330 vid Ri by, Timrå socken, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk förundersökning av fastigheten Huli 3;24 m fl, Selånger sn, Medelpad.

Titel: Arkeologisk förundersökning av fastigheten Huli 3;24 m fl, Selånger sn, Medelpad.

Beskrivning: Arkeologisk förundersökning av fastigheten Huli 3;24 m fl, Selånger sn, Medelpad.

Typ: Rapport

Arkeologisk förundersökning av fastigheten Huli 3;24 m fl, Selånger sn, Medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00440

Titel: Arkeologisk förundersökning av fastigheten Huli 3;24 m fl, Selånger sn, Medelpad.

Beskrivning: Arkeologisk förundersökning av fastigheten Huli 3;24 m fl, Selånger sn, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86.

Titel: Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86.

Beskrivning: Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86.

Typ: Rapport

Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00447

Titel: Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86.

Beskrivning: Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk förundersökning på fstigheten Bunsta 1;5, Njurunda socken, Medelpad.

Titel: Arkeologisk förundersökning på fstigheten Bunsta 1;5, Njurunda socken, Medelpad.

Beskrivning: Arkeologisk förundersökning på fstigheten Bunsta 1;5, Njurunda socken, Medelpad.

Typ: Rapport

Arkeologisk förundersökning på fstigheten Bunsta 1;5, Njurunda socken, Medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00452

Titel: Arkeologisk förundersökning på fstigheten Bunsta 1;5, Njurunda socken, Medelpad.

Beskrivning: Arkeologisk förundersökning på fstigheten Bunsta 1;5, Njurunda socken, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk undersökning av fornlämning 137 (förmodad förhistorisk grav), Åsta 1;6, Tuna socken, Medelpad.

Titel: Arkeologisk undersökning av fornlämning 137 (förmodad förhistorisk grav), Åsta 1;6, Tuna socken, Medelpad.

Beskrivning: Arkeologisk undersökning av fornlämning 137 (förmodad förhistorisk grav), Åsta 1;6, Tuna socken, Medelpad.

Typ: Rapport

Arkeologisk undersökning av fornlämning 137 (förmodad förhistorisk grav), Åsta 1;6, Tuna socken, Medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00455

Titel: Arkeologisk undersökning av fornlämning 137 (förmodad förhistorisk grav), Åsta 1;6, Tuna socken, Medelpad.

Beskrivning: Arkeologisk undersökning av fornlämning 137 (förmodad förhistorisk grav), Åsta 1;6, Tuna socken, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Rapport arkeologisk kontroll i samband med breddning av skogsväg på Genesmon, Själevads sn, Ångermanland.

Titel: Rapport arkeologisk kontroll i samband med breddning av skogsväg på Genesmon, Själevads sn, Ångermanland.

Beskrivning: Rapport arkeologisk kontroll i samband med breddning av skogsväg på Genesmon, Själevads sn, Ångermanland.

Typ: Rapport

Rapport arkeologisk kontroll i samband med breddning av skogsväg på Genesmon, Själevads sn, Ångermanland.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00421

Titel: Rapport arkeologisk kontroll i samband med breddning av skogsväg på Genesmon, Själevads sn, Ångermanland.

Beskrivning: Rapport arkeologisk kontroll i samband med breddning av skogsväg på Genesmon, Själevads sn, Ångermanland.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Rapport över arkeologisk undersökningav fornlämning 23 (fångstgropssystem), Ed sn, Ångermanland.

Titel: Rapport över arkeologisk undersökningav fornlämning 23 (fångstgropssystem), Ed sn, Ångermanland.

Beskrivning: Rapport över arkeologisk undersökningav fornlämning 23 (fångstgropssystem), Ed sn, Ångermanland.

Typ: Rapport

Rapport över arkeologisk undersökningav fornlämning 23 (fångstgropssystem), Ed sn, Ångermanland.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00428

Titel: Rapport över arkeologisk undersökningav fornlämning 23 (fångstgropssystem), Ed sn, Ångermanland.

Beskrivning: Rapport över arkeologisk undersökningav fornlämning 23 (fångstgropssystem), Ed sn, Ångermanland.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Styresholmsprojektet, Pukeborg 1988, Skelettåkern, Björned 1988-89, Styresholm 1988-89.

Titel: Styresholmsprojektet, Pukeborg 1988, Skelettåkern, Björned 1988-89, Styresholm 1988-89.

Beskrivning: Styresholmsprojektet, Pukeborg 1988, Skelettåkern, Björned 1988-89, Styresholm 1988-89.

Typ: Rapport

Styresholmsprojektet, Pukeborg 1988, Skelettåkern, Björned 1988-89, Styresholm 1988-89.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00433

Titel: Styresholmsprojektet, Pukeborg 1988, Skelettåkern, Björned 1988-89, Styresholm 1988-89.

Beskrivning: Styresholmsprojektet, Pukeborg 1988, Skelettåkern, Björned 1988-89, Styresholm 1988-89.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Rapport över arkeolgisk fornminnesinventering och kulturmiljöinventering av Gideälven inom Björna sn, Ångermanland.

Titel: Rapport över arkeolgisk fornminnesinventering och kulturmiljöinventering av Gideälven inom Björna sn, Ångermanland.

Beskrivning: Rapport över arkeolgisk fornminnesinventering och kulturmiljöinventering av Gideälven inom Björna sn, Ångermanland.

Typ: Rapport

Rapport över arkeolgisk fornminnesinventering och kulturmiljöinventering av Gideälven inom Björna sn, Ångermanland.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00435

Titel: Rapport över arkeolgisk fornminnesinventering och kulturmiljöinventering av Gideälven inom Björna sn, Ångermanland.

Beskrivning: Rapport över arkeolgisk fornminnesinventering och kulturmiljöinventering av Gideälven inom Björna sn, Ångermanland.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Möten mellan älvarna

Titel: Möten mellan älvarna

Beskrivning: Möten mellan älvarna

Typ: Rapport

Möten mellan älvarna

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00548

Titel: Möten mellan älvarna

Beskrivning: Möten mellan älvarna

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 325, Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad. Del 2.

Titel: Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 325, Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad. Del 2.

Beskrivning: Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 325, Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad.

Typ: Rapport

Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 325, Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad. Del 2.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00553

Titel: Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 325, Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad. Del 2.

Beskrivning: Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 325, Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

E4 norr: del 1 kulturhistorisk utredning. Genomgång av historiskt kartmaterial för byarna; Nordvik, Skullersta, Salom och Tjärnde i Nora sn, samt Gallsätter i Skog sn. Ån

Titel: E4 norr: del 1 kulturhistorisk utredning. Genomgång av historiskt kartmaterial för byarna; Nordvik, Skullersta, Salom och Tjärnde i Nora sn, samt Gallsätter i Skog sn. Ån

Beskrivning: E4 norr: del 1 kulturhistorisk utredning. Genomgång av historiskt kartmaterial för byarna; Nordvik, Skullersta, Salom och Tjärnde i Nora sn, samt Gallsätter i Skog sn. Ån

Typ: Rapport

E4 norr: del 1 kulturhistorisk utredning. Genomgång av historiskt kartmaterial för byarna; Nordvik, Skullersta, Salom och Tjärnde i Nora sn, samt Gallsätter i Skog sn. Ån

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00556

Titel: E4 norr: del 1 kulturhistorisk utredning. Genomgång av historiskt kartmaterial för byarna; Nordvik, Skullersta, Salom och Tjärnde i Nora sn, samt Gallsätter i Skog sn. Ån

Beskrivning: E4 norr: del 1 kulturhistorisk utredning. Genomgång av historiskt kartmaterial för byarna; Nordvik, Skullersta, Salom och Tjärnde i Nora sn, samt Gallsätter i Skog sn. Ån

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Schaktkontroll vid Storgatan fornlämning 21 (kulturlager från stadens tidiga bebyggelse), Sundsvalls stad, Medelpad.

Titel: Schaktkontroll vid Storgatan fornlämning 21 (kulturlager från stadens tidiga bebyggelse), Sundsvalls stad, Medelpad.

Beskrivning: Schaktkontroll vid Storgatan fornlämning 21 (kulturlager från stadens tidiga bebyggelse), Sundsvalls stad, Medelpad.

Typ: Rapport

Schaktkontroll vid Storgatan fornlämning 21 (kulturlager från stadens tidiga bebyggelse), Sundsvalls stad, Medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00460

Titel: Schaktkontroll vid Storgatan fornlämning 21 (kulturlager från stadens tidiga bebyggelse), Sundsvalls stad, Medelpad.

Beskrivning: Schaktkontroll vid Storgatan fornlämning 21 (kulturlager från stadens tidiga bebyggelse), Sundsvalls stad, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk utredning samt förundersökning inom fornlämningsområde 102, Vimmarvattnet 4;2, Ramsele sn, Ångermanland.

Titel: Arkeologisk utredning samt förundersökning inom fornlämningsområde 102, Vimmarvattnet 4;2, Ramsele sn, Ångermanland.

Beskrivning: Arkeologisk utredning samt förundersökning inom fornlämningsområde 102, Vimmarvattnet 4;2, Ramsele sn, Ångermanland.

Typ: Rapport

Arkeologisk utredning samt förundersökning inom fornlämningsområde 102, Vimmarvattnet 4;2, Ramsele sn, Ångermanland.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00467

Titel: Arkeologisk utredning samt förundersökning inom fornlämningsområde 102, Vimmarvattnet 4;2, Ramsele sn, Ångermanland.

Beskrivning: Arkeologisk utredning samt förundersökning inom fornlämningsområde 102, Vimmarvattnet 4;2, Ramsele sn, Ångermanland.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

arkeologisk provundersökning inom fornlämning 509 (grav och boplatsområde), Stångom 1;7, Njurunda sn, Medelpad.

Titel: arkeologisk provundersökning inom fornlämning 509 (grav och boplatsområde), Stångom 1;7, Njurunda sn, Medelpad.

Beskrivning: arkeologisk provundersökning inom fornlämning 509 (grav och boplatsområde), Stångom 1;7, Njurunda sn, Medelpad.

Typ: Rapport

arkeologisk provundersökning inom fornlämning 509 (grav och boplatsområde), Stångom 1;7, Njurunda sn, Medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00472

Titel: arkeologisk provundersökning inom fornlämning 509 (grav och boplatsområde), Stångom 1;7, Njurunda sn, Medelpad.

Beskrivning: arkeologisk provundersökning inom fornlämning 509 (grav och boplatsområde), Stångom 1;7, Njurunda sn, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid Gustaf Adolf kyrkan, Gustaf Adolfs församling, fornlämningsområde 21, Sundsvlls stad, medelpad.

Titel: Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid Gustaf Adolf kyrkan, Gustaf Adolfs församling, fornlämningsområde 21, Sundsvlls stad, medelpad.

Beskrivning: Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid Gustaf Adolf kyrkan, Gustaf Adolfs församling, fornlämningsområde 21, Sundsvlls stad, medelpad.

Typ: Rapport

Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid Gustaf Adolf kyrkan, Gustaf Adolfs församling, fornlämningsområde 21, Sundsvlls stad, medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00498

Titel: Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid Gustaf Adolf kyrkan, Gustaf Adolfs församling, fornlämningsområde 21, Sundsvlls stad, medelpad.

Beskrivning: Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid Gustaf Adolf kyrkan, Gustaf Adolfs församling, fornlämningsområde 21, Sundsvlls stad, medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Anläggningar i Sörströmmen, Haverö sn, Medelpad.

Titel: Anläggningar i Sörströmmen, Haverö sn, Medelpad.

Beskrivning: Anläggningar i Sörströmmen, Haverö sn, Medelpad.

Typ: Rapport

Anläggningar i Sörströmmen, Haverö sn, Medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00503

Titel: Anläggningar i Sörströmmen, Haverö sn, Medelpad.

Beskrivning: Anläggningar i Sörströmmen, Haverö sn, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologiska undersöknigar inför planerad ny E4, sträckan Mörtsal-Gallsäter inom Högsjö, Nora och Skogs snr, Ångermanland.

Titel: Arkeologiska undersöknigar inför planerad ny E4, sträckan Mörtsal-Gallsäter inom Högsjö, Nora och Skogs snr, Ångermanland.

Beskrivning: Arkeologiska undersöknigar inför planerad ny E4, sträckan Mörtsal-Gallsäter inom Högsjö, Nora och Skogs snr, Ångermanland.

Typ: Rapport

Arkeologiska undersöknigar inför planerad ny E4, sträckan Mörtsal-Gallsäter inom Högsjö, Nora och Skogs snr, Ångermanland.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00505

Titel: Arkeologiska undersöknigar inför planerad ny E4, sträckan Mörtsal-Gallsäter inom Högsjö, Nora och Skogs snr, Ångermanland.

Beskrivning: Arkeologiska undersöknigar inför planerad ny E4, sträckan Mörtsal-Gallsäter inom Högsjö, Nora och Skogs snr, Ångermanland.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Rapport avseende restaureringsarbete vid bagarstuga och dubbelhärbre vid Indals kyrka, Indals sn Sundsvall kn.

Titel: Rapport avseende restaureringsarbete vid bagarstuga och dubbelhärbre vid Indals kyrka, Indals sn Sundsvall kn.

Beskrivning: Rapport avseende restaureringsarbete vid bagarstuga och dubbelhärbre vid Indals kyrka, Indals sn Sundsvall kn.

Typ: Rapport

Rapport avseende restaureringsarbete vid bagarstuga och dubbelhärbre vid Indals kyrka, Indals sn Sundsvall kn.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00409

Titel: Rapport avseende restaureringsarbete vid bagarstuga och dubbelhärbre vid Indals kyrka, Indals sn Sundsvall kn.

Beskrivning: Rapport avseende restaureringsarbete vid bagarstuga och dubbelhärbre vid Indals kyrka, Indals sn Sundsvall kn.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Rapport över arkeologisk utredning av Nolby 5;16, 5;71 och del av 5;18, Njurunda sn, Medelpad.

Titel: Rapport över arkeologisk utredning av Nolby 5;16, 5;71 och del av 5;18, Njurunda sn, Medelpad.

Beskrivning: Rapport över arkeologisk utredning av Nolby 5;16, 5;71 och del av 5;18, Njurunda sn, Medelpad.

Typ: Rapport

Rapport över arkeologisk utredning av Nolby 5;16, 5;71 och del av 5;18, Njurunda sn, Medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00414

Titel: Rapport över arkeologisk utredning av Nolby 5;16, 5;71 och del av 5;18, Njurunda sn, Medelpad.

Beskrivning: Rapport över arkeologisk utredning av Nolby 5;16, 5;71 och del av 5;18, Njurunda sn, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Rapport över arkeologisk provundersökning invid fornlämning 18 i Härnösand

Titel: Rapport över arkeologisk provundersökning invid fornlämning 18 i Härnösand

Beskrivning: Rapport över arkeologisk provundersökning invid fornlämning 18 i Härnösand

Typ: Rapport

Rapport över arkeologisk provundersökning invid fornlämning 18 i Härnösand

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00416

Titel: Rapport över arkeologisk provundersökning invid fornlämning 18 i Härnösand

Beskrivning: Rapport över arkeologisk provundersökning invid fornlämning 18 i Härnösand

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Rapport över fosfatkartering RAÄ 5, 6, Lappnäset, Skogs sn, ångermanland.

Titel: Rapport över fosfatkartering RAÄ 5, 6, Lappnäset, Skogs sn, ångermanland.

Beskrivning: Rapport över fosfatkartering RAÄ 5, 6, Lappnäset, Skogs sn, ångermanland.

Typ: Rapport

Rapport över fosfatkartering RAÄ 5, 6, Lappnäset, Skogs sn, ångermanland.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00479

Titel: Rapport över fosfatkartering RAÄ 5, 6, Lappnäset, Skogs sn, ångermanland.

Beskrivning: Rapport över fosfatkartering RAÄ 5, 6, Lappnäset, Skogs sn, ångermanland.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Rapport om en kulturmiljö, Strömnäs f d båtsmanstorp (Strömnäs 2:36), Gudmundrå sn, Ångermanland.

Titel: Rapport om en kulturmiljö, Strömnäs f d båtsmanstorp (Strömnäs 2:36), Gudmundrå sn, Ångermanland.

Beskrivning: Rapport om en kulturmiljö, Strömnäs f d båtsmanstorp (Strömnäs 2:36), Gudmundrå sn, Ångermanland.

Typ: Rapport

Rapport om en kulturmiljö, Strömnäs f d båtsmanstorp (Strömnäs 2:36), Gudmundrå sn, Ångermanland.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00484

Titel: Rapport om en kulturmiljö, Strömnäs f d båtsmanstorp (Strömnäs 2:36), Gudmundrå sn, Ångermanland.

Beskrivning: Rapport om en kulturmiljö, Strömnäs f d båtsmanstorp (Strömnäs 2:36), Gudmundrå sn, Ångermanland.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 4, Örnsköldsviks kommun: en inventering 1981-83.

Titel: Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 4, Örnsköldsviks kommun: en inventering 1981-83.

Beskrivning: Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 4, Örnsköldsviks kommun: en inventering 1981-83.

Typ: Rapport

Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 4, Örnsköldsviks kommun: en inventering 1981-83.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00486

Titel: Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 4, Örnsköldsviks kommun: en inventering 1981-83.

Beskrivning: Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 4, Örnsköldsviks kommun: en inventering 1981-83.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk undersökning av boplats, Prästbordet 1:1, Tuna sn, Medelpad.

Titel: Arkeologisk undersökning av boplats, Prästbordet 1:1, Tuna sn, Medelpad.

Beskrivning: Arkeologisk undersökning av boplats, Prästbordet 1:1, Tuna sn, Medelpad.

Typ: Rapport

Arkeologisk undersökning av boplats, Prästbordet 1:1, Tuna sn, Medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00491

Titel: Arkeologisk undersökning av boplats, Prästbordet 1:1, Tuna sn, Medelpad.

Beskrivning: Arkeologisk undersökning av boplats, Prästbordet 1:1, Tuna sn, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Bottanisk rapport Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad.

Titel: Bottanisk rapport Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad.

Beskrivning: Bottanisk rapport Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad.

Typ: Rapport

Bottanisk rapport Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00510

Titel: Bottanisk rapport Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad.

Beskrivning: Bottanisk rapport Prästbordet 1;1, Tuna sn, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Rapport över byråinventering av planerade vägförbättringar av väg 822, Nora sn, Ångermanland.

Titel: Rapport över byråinventering av planerade vägförbättringar av väg 822, Nora sn, Ångermanland.

Beskrivning: Rapport över byråinventering av planerade vägförbättringar av väg 822, Nora sn, Ångermanland.

Typ: Rapport

Rapport över byråinventering av planerade vägförbättringar av väg 822, Nora sn, Ångermanland.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00517

Titel: Rapport över byråinventering av planerade vägförbättringar av väg 822, Nora sn, Ångermanland.

Beskrivning: Rapport över byråinventering av planerade vägförbättringar av väg 822, Nora sn, Ångermanland.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Björna kyrka, invändiga ombyggnader

Titel: Björna kyrka, invändiga ombyggnader

Beskrivning: Källor från 1500- talet omtalar att det fanns 7 byar i Björna år 1550 med totalt 15 rökar. Eftersom det var lång obanad väg, cirka 5 - 6 mil, till Själevads kyrka, diskuterades under 1700- talet ett kyrkbygge. Befolkningen hade ökat, delvis på grund av privilegier för nybyggen i övre Norrland. Under åren 1789 - 99 byggdes en kyrka i trä efter ritningar av Daniel Hagman. Hagmans ritning från 1765 saknade, som tidigare brukligt, torn men kyrkan försågs med ett torn efter en senare revidering vid Överintendentämbetet 1772. Det växte fram ett sockencentrum i Björna med sockenstuga, prästgård, skola, kyrkstugor, kyrkstallar och fattighus. Prästgårdar byggdes 1700- talets slut, på 1870- talet och 1922-24. Relativt många uppgifter om dessa prästboställens byggande förekommer, troligen eftersom de låg helt och hållet under församlingens ansvar. 1848 brann den gamla kyrkan ner och församlingen anhöll nästan omgående hos Kungl. Maj:t om att få bygga en ny kyrka, även den i trä. Den nya kyrkan med timmerstomme, rektangulärt långhus med sadeltak och västtorn med huvudingång ritades av Fredrik Wilhelm Scholander och byggdes 1851-53 nordväst om den gamla kyrkan. Erik Jonsson från Åsele anställdes som byggmästare. Målare av exteriör och interiör var G. Tjärnström från Örnsköldsvik. Tornets tak kopparkläddes 1891. En läktare byggdes till västra väggen vid 1890- talets slut. Vid en upprustning 1902 ledd av arkitekterna Gustaf Hermansson och John Wikberg skedde vissa förändringar. Kyrkan fick rakt spetsbågiga fönster, det snickrades nya bänkar, väggar och tak kläddes med compoboard och kyrkan målades in- och utvändigt. Troligtvis tillkom också samtidigt målningar i grissaille utförd på duk som tidigare fanns i koret. Under omfattande restaureringar 1956-57 och 1976 togs de nygotiska förändringarna från 1902 bort och kyrkan återfick delvis sin interiör sedan Scholanders tid med raka fönsterbågar upptill och ljusa rena väggar av stående panel. Träfiberplattorna avlägsnades från tredingtaket. Långhusets yttertak avtäcktes med kopparplåt. På 1880- talet uppfördes ett gravkapell, ombyggt på 1930- talet och 1956-57, kallat Löftets kapell 1970. En tidig uppgift om kyrkogården finns i ett sockenstämmoprotokoll från 1829. Inhägnaden byggdes upp och virke anskaffades gemensamt av socknenmännen. Det anges vidare i protokollet från 1829 att stigportar fanns på södra och västra sidan om den gamla kyrkan. När nya kyrkan byggdes flyttades den södra. Staketet skulle målas svart (tjäras?) och stegportarna vita (kyrktaket var tjärat) enligt protokollet.

Typ: Rapport

Björna kyrka, invändiga ombyggnader

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00922

Titel: Björna kyrka, invändiga ombyggnader

Beskrivning: Källor från 1500- talet omtalar att det fanns 7 byar i Björna år 1550 med totalt 15 rökar. Eftersom det var lång obanad väg, cirka 5 - 6 mil, till Själevads kyrka, diskuterades under 1700- talet ett kyrkbygge. Befolkningen hade ökat, delvis på grund av privilegier för nybyggen i övre Norrland. Under åren 1789 - 99 byggdes en kyrka i trä efter ritningar av Daniel Hagman. Hagmans ritning från 1765 saknade, som tidigare brukligt, torn men kyrkan försågs med ett torn efter en senare revidering vid Överintendentämbetet 1772. Det växte fram ett sockencentrum i Björna med sockenstuga, prästgård, skola, kyrkstugor, kyrkstallar och fattighus. Prästgårdar byggdes 1700- talets slut, på 1870- talet och 1922-24. Relativt många uppgifter om dessa prästboställens byggande förekommer, troligen eftersom de låg helt och hållet under församlingens ansvar. 1848 brann den gamla kyrkan ner och församlingen anhöll nästan omgående hos Kungl. Maj:t om att få bygga en ny kyrka, även den i trä. Den nya kyrkan med timmerstomme, rektangulärt långhus med sadeltak och västtorn med huvudingång ritades av Fredrik Wilhelm Scholander och byggdes 1851-53 nordväst om den gamla kyrkan. Erik Jonsson från Åsele anställdes som byggmästare. Målare av exteriör och interiör var G. Tjärnström från Örnsköldsvik. Tornets tak kopparkläddes 1891. En läktare byggdes till västra väggen vid 1890- talets slut. Vid en upprustning 1902 ledd av arkitekterna Gustaf Hermansson och John Wikberg skedde vissa förändringar. Kyrkan fick rakt spetsbågiga fönster, det snickrades nya bänkar, väggar och tak kläddes med compoboard och kyrkan målades in- och utvändigt. Troligtvis tillkom också samtidigt målningar i grissaille utförd på duk som tidigare fanns i koret. Under omfattande restaureringar 1956-57 och 1976 togs de nygotiska förändringarna från 1902 bort och kyrkan återfick delvis sin interiör sedan Scholanders tid med raka fönsterbågar upptill och ljusa rena väggar av stående panel. Träfiberplattorna avlägsnades från tredingtaket. Långhusets yttertak avtäcktes med kopparplåt. På 1880- talet uppfördes ett gravkapell, ombyggt på 1930- talet och 1956-57, kallat Löftets kapell 1970. En tidig uppgift om kyrkogården finns i ett sockenstämmoprotokoll från 1829. Inhägnaden byggdes upp och virke anskaffades gemensamt av socknenmännen. Det anges vidare i protokollet från 1829 att stigportar fanns på södra och västra sidan om den gamla kyrkan. När nya kyrkan byggdes flyttades den södra. Staketet skulle målas svart (tjäras?) och stegportarna vita (kyrktaket var tjärat) enligt protokollet.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Sättna kyrka. Installation av nytt värmesystem. Rapport 2008:16.

Titel: Sättna kyrka. Installation av nytt värmesystem. Rapport 2008:16.

Beskrivning: Sättna socken omnämns redan i sexårsgärden 1314. Norr om kyrkan ligger Sättnaån och till kyrkplatsen hör även kyrkogård, prästgård, församlingshem, kyrkbodar och väster om kyrkan Vallens skola uppförd 1882. En stigport framför huvudentren i väster har smidesgrindar och halvmåneformat genombrutet överstycke av smide flankerad av murade och putsade pelare med plåthuv. Nuvarande kyrka har rektangulärt långhus med västtorn och ljusa slätputsade fasader. Det koppartäckta tornet har karnisformad huv med kors. Invändigt har kyrkan ett tunnvälvt tak och brädgolv. Den föregicks av en kyrka i trä från 1651 som lär ha legat vid nuvarande prästgård. Till gamla kyrkan hörde även en klockstapel. Gamla kyrkan revs på 1750- talet. En ny kyrka byggdes 1742 med korsvirkesstomme av trä och tegel enligt Hiilphers, som reste förbi ungefär vid samma tid. Kyrkan hade åttkantig plan och långhuset hade tresidigt avslutat kor och torn i väster med spånklädd huv. Invigningen av kyrkoherden J. L. Huss skedde först 1748.

Typ: Rapport

Sättna kyrka. Installation av nytt värmesystem. Rapport 2008:16.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00927

Titel: Sättna kyrka. Installation av nytt värmesystem. Rapport 2008:16.

Beskrivning: Sättna socken omnämns redan i sexårsgärden 1314. Norr om kyrkan ligger Sättnaån och till kyrkplatsen hör även kyrkogård, prästgård, församlingshem, kyrkbodar och väster om kyrkan Vallens skola uppförd 1882. En stigport framför huvudentren i väster har smidesgrindar och halvmåneformat genombrutet överstycke av smide flankerad av murade och putsade pelare med plåthuv. Nuvarande kyrka har rektangulärt långhus med västtorn och ljusa slätputsade fasader. Det koppartäckta tornet har karnisformad huv med kors. Invändigt har kyrkan ett tunnvälvt tak och brädgolv. Den föregicks av en kyrka i trä från 1651 som lär ha legat vid nuvarande prästgård. Till gamla kyrkan hörde även en klockstapel. Gamla kyrkan revs på 1750- talet. En ny kyrka byggdes 1742 med korsvirkesstomme av trä och tegel enligt Hiilphers, som reste förbi ungefär vid samma tid. Kyrkan hade åttkantig plan och långhuset hade tresidigt avslutat kor och torn i väster med spånklädd huv. Invigningen av kyrkoherden J. L. Huss skedde först 1748.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.