Nätverk för kunskap

Interregionalt samarbete  – mötesteman våren 2019
ver. 2019-03-22

Rubrikerna liksom underrubrikerna är sammanställda från olika önskemål, men indikerar vad som kan vara värdefullt att utveckla tillsammans, men är inte att ses som en dagordning.

Mötena återfinns på webbplatsen: https://appear.in/museerinorr
Installera och använd gärna Chrome om du inte har den sedan tidigare – den fungerar bra: https://www.google.com/chrome/

Efter önskemål har seminarierna kategoriseras i typer, för att deltagarna lättare ska kunna se vad som är angeläget och ”vilka förväntningar de skall ha på seminariet”. De tre typerna är:

1. Erfarenhetsutbyten
2. Tankeutbyten
3. Samarbetsidentifiering

Följande förslag föreligger:
vecka 6: IT och kommunikation
Gemensam stabil teknisk och mjukvarumässig lösning för resfria möten!
IT och IT-infrastruktur

Torsdagen den 14/2, kl 9–11: Magasin och lokaler – erfarenhetsutbyte
Lokaler och lokalsystem, gifter och skadliga ämnen i samlingar och arkiv
Tillgänglighet.

Torsdagen den 28/2, kl 9–11: Forskningssamarbeten inom kulturarvsområdet – samarbetsidentifiering
(arkeologi, byggnadsvård, etnologi, museologi, konserveringsvetenskap, genusvetenskap) gemensamma projekt, kraftsamla kring specifika områden, inventeringar etc.
Genusperspektiv i olika delar av verksamheten
Älvdalarnas och kustnära kulturmiljöer och kulturarv
Koloniala / postkoloniala perspektiv i verksamhet och forskning
Museisamlingar och aktör-nätverksteori (ANT)

Torsdagen den 14/3, kl 9–11: Friluftsmuseer – Erfarenhetsutbyte/samarbetsidentifiering
Byggnadsvård på friluftsmuseer
Hållbarhet speglad i friluftsmuseer
Pedagogik på friluftsmuseer idag

(ny) Fredagen den 15/3, kl 9–11: Forskningssamarbeten inom kulturarvsområdet – samarbetsidentifiering
Uppföljning och fortsättning från seminariet den 28/2. OBS: https://appear.in/museerinord

Torsdagen den 28/3, kl 9–11: Uppdragsverksamhet – kompetens- och erfarenhetsutbyte
Samverkan vid större projekt osv (arkeologi, byggnadsvård, konservering mm)

Torsdagen den 11/4, kl 9–11: Utbyte kring utställnings- och programverksamhet – samarbetsidentifiering
Samproduktioner – byte av kompetens
Pedagogisk förmedling för arkiv

Torsdagen den 25/4, kl 9–11: Insamling – samlingar – tankeutbyten
Insamling av allmänhetens berättelser
Insamling, policy och strategier
Standarder och best practice
Repatriering – behov av policyer?
Från den 14/2: inventering av policyer och standarder på området.

Torsdagen den 9/5, kl 9–11: Det digitala och digitaliserade museimaterialet – erfarenhetsutbyte
Arkivens digitala framtid: Konkreta lösningar, teknik och utvecklingsfrågor
Digitala kulturarvet – kvalitativa och kvantitativa aspekter
Att förvalta kulturarv utifrån minoritetsperspektiv; förutsättning och erfarenheter

Torsdagen den 23/5, kl 9–11: Erfarenhetsutbyte mellan cheferna
Kultur och hälsa
Länsmuseet och länets kulturarv i en föränderlig (ideell) värld.
Museilagen

Onsdagen den 5/6, kl 9–11: Affärsverksamheter och museibutiker – erfarenhetsutbyte
Målgrupper
Grossister
Utbyte av varor och tjänster?