Projekt – pågående och avslutade

Västernorrlands museum har genom åren drivit egna projekt och genomfört projekt tillsammans med andra museer och kulturinstitutioner eller ideella organisationer. Oftast handlar projekten om verksamhetsutveckling eller metodutveckling av olika slag. För närvarande driver museet följande större projekt:

Delta i utvecklingsprojektet av Murberget friluftsmuseum.

Under våren 2019 kunde den som ville vara med tycka till och svara på en enkät om friluftsmuseet Murberget. Enkäten är nu stängd och resultet av undersökningen kommer att sammanställas och presenteras senare i höst.

Tack för din medverkan!

 

Läs mer om projektet genom att klicka på följande länk: Mer info om utvecklingsprojektet

 


Arne Jones samling

Skulptören och konstprofessorn Arne Jones lämnade efter sig ett omfattande arkiv. År 2016 mottog Murberget en omfattande samling med Arne Jones arbeten. Den innehåller cirka 5 500 föremål, skulpturer, porträtt, skulpturskisser och modeller. Samlingen är en unik konstnärsdokumentation där man kan följa konstnärens intention i en första skiss till det slutgiltiga verket i form av en offentlig utsmyckning. Hela samlingen bidrar till en beskrivning av en konstnärs utveckling, från skisser, skulpturer och dokumentation till korrespondens.

Projektet har inneburit att skanna, fotografera och registrera hela samlingen så att den kan bli tillgänglig både i utställningens form och digitalt på nätet. Projektet har under 2018 avslutats med två utställningar, en på Konstakademien, Stockholm och en på Murberget, där valda delar presenterats.


Framtidens museum

Projektet Framtidens museum handlar om att granska, värdera den verksamhets som bedrivs och att formulera mål för det länsmuseum som fyller en funktion i samhället om fem till tio år….


Digitalisering Fritidsbåtsmuseet

År 2017 öppnades Sveriges Fritidsbåtsmuseum i fd Tobaksmonopolets lokaler i Härnösand. Fritidsbåtsmuseet är ett samarbete mellan Härnösands kommun, Sjöhistoriska museet, Stockholm och Västernorrlands museum. i projektet samlingen av båtar och utrustning digitaliseras för att vara tillgänglig. Dessutom ska båtliv dokumenteras och presenteras.


Nätverk för kunskap

Under 2017 initierade Västernorrlands museum tillsammans med fyra andra länsmuseer och tre övriga museer i Norrland ett nätverk för att söka ny kunskap tillsammans. Det grundläggande syftet är att bygga upp interregionalt samarbete som ett nätverk för idéflöden och kunskapsutbyte och att gemensamt söka ny kunskap för museernas behov. Genom att bedriva forskning kan museer stärka sin vetenskaplighet och sitt förtroendekapital. De får en hög vetenskaplig kvalitet på den kunskap som genereras.

Att stärka den vetenskapliga kompetensen är speciellt viktigt i norra Sverige. Med långa avstånd och glest befolkade områden är det ofta svårt att rekrytera personal med forskar kompetens. Därför riktar sig detta projekt specifikt till museer i norra Sverige för att ge dessa stöd i att bibehålla och höja sin vetenskapliga nivå genom att vidareutbilda befintlig personal och för medarbetare introducera, locka och inspirera till museinära forskning både om museernas
arbete och arbetsformer.

Denna satsning ger på längre sikt ett nätverk av medarbetare som kan ge det vetenskapliga sammanhang och nätverk som många såväl museer som forskare efterfrågar.


Museinätverk Västernorrland

Projektet är initierat av de kommunala museiverksamheterna i länet tillsammans med länsmuseet för att bli en regionalt nätverk inom det interregionala ”Nätverk för kunskap av museer i norr”. Det regionala nätverket ska möte de uttalade behoven av att samordna utställningsfrågor, kommunikation, konst, immateriellt och materiellt kulturarv, samlingsförvaltning, besöksmål och samverkan med den ideella sektorn. Viktigt i projektet är att erbjuda medarbetarna föreläsningar, seminarier och konferenser kring verksamhetsområdena för att aktualisera kunskapsläget och att inspirera till att själva utveckla kunskapsområdena. Indirekt att aktivt initiera egna gemensamma projekt där den gemensamma kunskapen kan växa.