Smart kulturarvsturism i Höga Kusten

Västernorrlands museum har under 2021 inlett ett strategiskt arbete med digital verksamhets- och upplevelseutveckling där berättelser står i centrum och där människa, kulturarv och platser möts. Nu tas arbetet vidare i ett tvåårigt projekt, Smart Kulturarvsturism i Höga Kusten, med stöd från Leader HK.

Projektet går ut på att utveckla digitalt förstärkta platsspecifika upplevelser för kulturhistoriska besöksmål i området. Målgruppen är den smarta turisten som delvis tar del av besöksmål via informations- och kommunikationsteknik och via sina mobiltelefoner. Syftet är att öka attraktionskraften hos besöksmål och bidra till en positiv, förlängd och fördjupad upplevelse för besökarna.

Projektet ska i form av ett innovationslabb utforska olika digitala och fysiska kanaler och format för att skapa unika och engagerande upplevelser för utvalda besöksmål. Med innovationslabb menas här att projektet skapar utrymme för olika aktörer att mötas i syfte att stimulera innovationsprocesser, kreativitet och ny kunskap inom smart turism och kulturarv.

Transmediala berättelser är en central metod i projektet eftersom digitalt idag inte innebär en enda kanal utan ett ekosystem av kontaktytor och kanaler. Genom att knyta samman berättelser och upplevelser möjliggörs bredare och djupare upplevelser över flera platser och över tid. Transmediala berättelser har genom sina immersiva och interaktiva egenskaper också förmågan att exempelvis stärka besökarnas medvetenhet om hållbar turism.

Projektidén

För att svara upp mot utvecklingen mot smart turism har länsmuseet under 2020 utvecklat nya sätt att via digital teknik förmedla starka, underhållande och engagerande berättelser om länets kulturhistoriska miljöer. Ett exempel är den dramatiserade mediaguiden I rysshärjningarnas spår 1721. Målet är att förstärka kulturarvsupplevelser i museet och i länet med digital teknik, med nya format, ett rikare interaktivt innehåll och med berättelser som öppnar för djupare och längre upplevelser.

Projektet Smart kulturarvsturism i Höga Kusten bygger på länsmuseets långa erfarenhet av kunskapsförmedling, berättande och upplevelseproduktion. Genom ett innovationslabb i form av sektorsövergripande samverkan, workshops och prototyparbete ges lokala berättelser ny form och gestaltning. Fokus ligger på att skapa berättelser för många kanaler och format, starka och engagerande berättelser, som enkelt kan återanvändas i olika format och sammanhang, och som kan utgöra grunden för nya upplevelser.

Frågor att besvara i projektet

  • Hur kan projektet, med länsmuseet som en central nod, lägga grund för långsiktiga samverkansformer och -strukturer för innehållsproduktion, produktion av nya förmedlingsformat, och fortsatt hitta angelägna platser, berättelser och händelser att förmedla?
  • Hur kan länsmuseet i samarbete med deltagande aktörer långsiktigt förvalta innovationsprocessen och de metoder och produkter som utvecklas i projektet?
  • Hur utformar vi digitalt förstärkta upplevelser som stärker kulturarvsturismen i området, och hur paketeras innehåll i olika format i syfte att stärka den fysiska upplevelsen men också väcka nyfikenhet hos fler kring områdets kulturarv och kulturmiljöer och locka till fysiska besök?
  • Hur kommuniceras upplevelserna så att de faktiskt når målgrupperna?
  • Hur kan upplevelserna utvecklas genom den användardata som samlas in?

Kontakt

För mer information om projektet kontakta Kajsa Hartig, Avdelningschef Museiupplevelse och samlingar, kajsa.hartig@vnmuseum.se

Finansiering

Lokalt ledd utveckling Höga kusten stödjer porjekt Smart kulturarvsturism i Höga Kusten genom landsbygdsprogrammet 2014–2020 samt Lokalt ledd utveckling Höga kusten Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.