Romers och resandes kulturarv i Västernorrland

Romers och resandes kulturarv i Västernorrland är ett treårigt projekt med start i september 2021. Västernorrlands Museum, romska föreningen Djelem Djelem Lungone Dromenca i Sundsvall och den nationella föreningen É Romani Glinda samarbetar för att utforska befintlig kunskap och befintliga samlingar och arkiv i länets centrala kulturarvsinstitutioner. I projektet ingår också att utforska metoder för att samla och inhämta kunskap om romers och resandes kultur och kulturarv tillsammans med romer och resande. En viktig del av projektet är att utforska metoder för inkludering, delaktighet och medskapande med länsmuseet som en demokratisk arena och mötesplats.

Generellt finns få spår av romer och resande i museisamlingar och i arkiven. Det material som finns har oftast ensidigt dokumenterat/skildrat romer och resande från ett icke romskt eller resande perspektiv. Det finns därmed ett behov att utveckla strategier och handlingsplaner för att arbeta med romer och resandes kulturarv, med ett museiperspektiv och tillsammans med romer och resande.

Syftet med projektet är att genom ett treårigt projekt skapa förutsättningarna för långsiktiga samarbeten med romer och resande i länet för att kunna samla och dokumentera kulturarv. Projektet ska avslutas med en utställning och en kunskapsbank om romers och resandes kulturarv i Västernorrland. 

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Kulturrådet.

Här kan du läsa rapporten från september 2022. >>

Minnen och berättelser

Har du minnen av eller med romer och resande under 1900-talet och framåt? Har du något att berätta om möten med romska boplatser, romska hantverkare, kanske aktiviteter under Barnens dag, eller ett besök på en kringresande cirkus? Dela med dig av ditt minne här: https://minnen.se/tema/romer-och-resande

En serie samtal om romers och resandes kulturarv

Projektets huvudfokus det kommande året är en samtalsserie via Zoom om romers och resandes kulturarv där museet bidrar med kunskap om att bevara och förmedla kulturarv och kulturhistoria, och där romer och resande bidrar med kunskap om kulturarv, och med råd kring hur en kunskapsbank om romers och resandes kulturarv bör formas i museets samlingar. Samtalsserien vänder sig till dig som är rom eller resande och bor i Västernorrland idag.

Träffarna inleds i november 2021 och avslutas i mars 2022. De som innehåller korta föredrag och informella samtal i en mindre grupp där vi tillsammans utforskar sätt att bevara och förmedla romers och resandes kulturarv. Träffarna sker i huvudsak på webben men minst två äger rum dels på länsmuseet i Härnösand och dels i Sundsvall.

Träffarna leds av länsmuseet och kulturföreningarna. Max 10 deltagare. Arvode utgår till deltagare.

Tider för samtalsträffar

Träff 01: Vad känner vi till om romers och resandes kulturarv i Västernorrland idag?
Dag och tid: 2021-12-06, 13-15

Träff 02: Digital insamling – www.minnen.se
Dag och tid: 2022-02-21, Kl. 17-18.30

Träff 03: Resandes kultur och historia i Sverige – Föredrag med Britt-Inger Lundqvist
Dag och tid: 2022-03-01, 17.00 – 18.00

Träff 04: Fysisk träff i Sundsvall – tema meddelas
Dag och tid: 2022-03-25

Är du rom eller resande och vill delta i samtalsserien?

Kontakta oss: sandra.klingberg@vnmuseum.se, antikvarie Västernorrlands museum, ansvarig för träffarna.

Kontaktuppgifter till projektet

Kajsa Hartig, avdelningschef Västernorrlands museum, kajsa.hartig@vnmuseum.se 

Samanta Selimovic, Djelem Djelem Lungone Dromenca, Samanta.selimovic@hotmail.com 

Fred Taikon. É Romani Glinda, fred@romaniglinda.se