Framtidens kulturarvspedagogik - museer i norr

Framtidens kulturarvspedagogik – museer i norr är ett treårigt (2021–2024) interregionalt samverkansprojekt mellan åtta museer; Ájtte Svenskt fjäll och samemuseum, Dalarnas museum, Jamtli, Länsmuseet Gävleborg, Norrbottens museum, Skellefteå museum, Värmlands museum samt Västernorrlands museum. Projektet finansieras av Kulturrådet, Region Västernorrland och de deltagande museerna. Projektledning och administration ligger hos Västernorrlands museum.

Projektets syfte

Projektet syftar till att främja erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och utveckling avseende kulturarvspedagogisk verksamhet vid regionala museer i norra Sverige, inkl Ájtte. Målet är att utveckla samverkansformer och metoder för kulturarvspedagogik, med särskilt fokus på lokala perspektiv samt målgruppen barn och unga. Förväntade effekter av projektet är att de deltagande museerna stärker och förnyar sin pedagogiska verksamhet, blir bättre på att samverka med varandra, med skolan och med andra centrala kulturarvspedagogiska aktörer, samt når bredare ut med sin pedagogiska verksamhet så att likvärdigheten i länen stärks.

Projektets upplägg

Under år 1 etableras ett nätverk med syfte att utveckla samverkansformerna för museernas pedagoger. Nätverket anordnar webbinarier om bland annat metoder för uppsökande verksamhet, digitalisering, historiskt berättande, aktivt lärande, medskapande kulturarvspedagogik samt arbete mot skolans läroplaner. Även fyra universitet, Högskolan i Dalarna, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet, deltar i olika grad. Under år 2 fortsätter webbinarierna samtidigt som vi genomför egen metodutveckling och innehållsproduktion i form av mindre delprojekt eller pilotfall. Under år 3 ska delprojekten avslutas och en digital konferens planeras för spridning av resultat.

Kontakt

För mer information om projektet kontakta Laura Brander, projektledare vid Avdelningen för museiupplevelse och samlingar, laura.brander@vnmuseum.se.