Avslutade projekt

Här kan du läsa om tidigare, avslutade projekt:

 

Pedagogiskt projekt på Västernorrlands museum

Mellan april 2020 och januari 2021 genomfördes ett pedagogiskt projekt vid Västernorrlands museum där syftet var att utreda hur museet kan nå ut till hela länet och hur museets pedagogiska uppdrag kan formas i förhållande till kommunernas och särskilt skolornas egna uppdrag. Det övergripande målet för utredningen var att ge förslag på hur museets pedagogiska uppdrag gentemot skolan kan formasInom utredningen genomfördes två mindre delstudier, en omvärldsanalys där syftet var att undersöka hur andra museers pedagogiska verksamhet mot skolan kan se ut, samt en behovsanalys där behov och önskemål hos länets sju kommuner undersökts.

Slutsatserna sammanfattades i ett antal rekommendationer för hur länsmuseet kan ta sig an det pedagogiska uppdraget gentemot skolan. Ett förslag på en pedagogisk strategi togs också fram, vilket museet ska arbeta vidare med under 2021. Parallellt med detta pågår flera olika pedagogiska projekt för bland annat samverkan och framtagande av nya lärresurser och aktiviteter för skolan.

Slutrapporten hittar du här >>
Bilagorna med mer detaljerad information om de olika delstudierna hittar du här >> 


Delta i utvecklingsprojektet av Murberget friluftsmuseum.

Under våren 2019 kunde den som ville vara med tycka till och svara på en enkät om friluftsmuseet Murberget. Enkäten är nu stängd och resultet av undersökningen kommer att sammanställas och presenteras senare i höst.

Tack för din medverkan!

Läs mer om projektet genom att klicka på följande länk: Mer info om utvecklingsprojektet


Arne Jones samling

Skulptören och konstprofessorn Arne Jones lämnade efter sig ett omfattande arkiv. År 2016 mottog Murberget en omfattande samling med Arne Jones arbeten. Den innehåller cirka 5 500 föremål, skulpturer, porträtt, skulpturskisser och modeller. Samlingen är en unik konstnärsdokumentation där man kan följa konstnärens intention i en första skiss till det slutgiltiga verket i form av en offentlig utsmyckning. Hela samlingen bidrar till en beskrivning av en konstnärs utveckling, från skisser, skulpturer och dokumentation till korrespondens.

Projektet har inneburit att skanna, fotografera och registrera hela samlingen så att den kan bli tillgänglig både i utställningens form och digitalt på nätet. Projektet har under 2018 avslutats med två utställningar, en på Konstakademien, Stockholm och en på Murberget, där valda delar presenterats.


Ny kulturarvsportal

I portalen Kulturarv Västernorrland finns länets digitaliserade kulturarv tillgängligt. Det här projektet syftar till att vidareutveckla portalen, bland annat genom att göra det möjlig för föreningar att själva visa sitt material.
Portalen Kulturarv Västernorrland ägs och drivs av ABM Resurs med de samverkande institutionerna; Murberget Länsmuseet Västernorrland, Länsbiblioteket Västernorrland och Landsarkivet i Härnösand.

I portalen finns länets digitaliserade kulturarv tillgängligt i form av texter, bilder och länkar. Materialet kommer från de samverkande institutionerna, men främst från mindre verksamheter och enskilda. Portalen etablerades under åren med Accessprojekt.


Europeana Inside

Europeana Inside är ett projekt som stödjer den digitala agendan för Europa. Det sker genom att göra innehållet i kulturportalen Europeana mer tillgängligt.

Europeana Inside har bidra med mer än 960 000 poster från 15 kulturinstitutioner och 5 nationella och tematiska samlingar i EU till Europeana. Det kommer också att öppna möjligheter för mer än 7 000 andra kulturella institutioner (det antal institutioner som använder programvara från de deltagande tekniska parterna). Då kan dessa institutioner innehåll till Europeana snabbt och enkelt i framtiden, så att en potentiell bidrag på mer än 30 miljoner nya poster.

Länk till Europeana Insides hemsida


Kulturarv i utveckling – kulturarv för utveckling

Hur ska vi få kulturarvet i Västernorrland att bli ännu mer tillgängligt, attraktivt och inkluderande? Hur kan vi verka för att kulturarvet blir en ännu bättre utgångspunkt och resurs för tillväxt och utveckling i länet?

Projektet Kulturarv i utveckling syftar till att skapa förutsättningar för ett demokratiskt, tillgängligt och attraktivt kulturarv samt bidra till att kulturarv fungerar som en resurs för besöksnäring, företagande och entreprenörskap i Västernorrland. Projektet ska fungera som en motor och stötta samt initiera aktiviteter som med utgångspunkt i kulturarv utvecklar näringsliv, besöksnäring, mångfaldsperspektiv och ett inkluderande arbetssätt.

Arbetet utgår från Västernorrlands kulturplan 2012-2014, länets strategiska kulturarvsprogram Kulturarv i utveckling samt den överenskommelse som sedan 2013 finns mellan landstinget, länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.