Pågående projekt

Västernorrlands museum har genom åren drivit egna projekt och genomfört projekt tillsammans med andra museer och kulturinstitutioner eller ideella organisationer. Oftast handlar projekten om verksamhetsutveckling eller metodutveckling av olika slag. För närvarande driver museet följande större projekt:

Tidigare avslutade projekt hittar du här >>


Romers och resandes kulturarv i Västernorrland

Romers och resandes kulturarv i Västernorrland är ett treårigt projekt med start i september 2021. Västernorrlands Museum, romska föreningen Djelem Djelem Lungone Dromenca i Sundsvall och den nationella föreningen É Romani Glinda samarbetar för att utforska befintlig kunskap och befintliga samlingar och arkiv i länets centrala kulturarvsinstitutioner. I projektet ingår också att utforska metoder för att samla och inhämta kunskap om romsk kultur tillsammans med den romska befolkningen. En viktig del av projektet är att utforska metoder för inkludering, delaktighet och medskapande med länsmuseet som en demokratisk arena och mötesplats.

Läs mer >>


Smart kulturarvsturism i Höga Kusten

Västernorrlands museum har under 2021 inlett ett strategiskt arbete med digital verksamhets- och upplevelseutveckling där berättelser står i centrum och där människa, kulturarv och platser möts. Nu tas arbetet vidare i ett tvåårigt projekt, Smart Kulturarvsturism i Höga Kusten, med stöd från Leader HK.

Projektet pågår 2022-2023 och går ut på att utveckla digitalt förstärkta platsspecifika upplevelser för kulturhistoriska besöksmål i området. Målgruppen är den smarta turisten som delvis tar del av besöksmål via informations- och kommunikationsteknik och via sina mobiltelefoner. Syftet är att öka attraktionskraften hos kulturhistoriska besöksmål och bidra till en positiv, förlängd och fördjupad upplevelse för besökarna.

Läs mer >>


Framtidens kulturarvspedagogik –  museer i norr

Framtidens kulturarvspedagogik – museer i norr är ett treårigt (2021–2024) interregionalt samverkansprojekt mellan åtta museer; Ájtte Svenskt fjäll och samemuseum, Dalarnas museum, Jamtli, Länsmuseet Gävleborg, Norrbottens museum, Skellefteå museum, Värmlands museum samt Västernorrlands museum.

Projektet syftar till att främja erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och utveckling avseende kulturarvspedagogisk verksamhet vid regionala museer i norra Sverige. Målet är att utveckla samverkansformer och metoder för kulturarvspedagogik, med särskilt fokus på lokala perspektiv samt målgruppen barn och unga.

Läs mer >>


Västernorrlands museum: nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar

Västernorrlands museum: nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar är ett projekt som arbetar regionalt med att främja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar (KKN), med ett särskilt intresse för kulturarvsverksamheter.

Projektet vill bidra till hållbarhet, tillväxt och ett levande näringsliv genom att skapa regional samverkan, nya mötesplatser och kunskapsförmedling för kreativa individer och företag i Västernorrland. Detta sker genom nätverksskapande och utveckling fokuserad på torgmiljön på friluftsmuseet. 

Läs mer >> 


Maritima kulturarv Sverige-Finland (Bothnia Business Heritage)

Maritima kulturarv Sverige-Finland (Bothnia Business Heritage) är en förstudie med målet att hitta gemensamma kulturarv att utveckla kring Bottniska viken. Tre regioner är aktiva, det är Västernorrlands och Västerbottens län samt Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland. Regionmuseerna är huvudparter tillsammans med projektparter i Finland. Genomförandet sker med företag som använder eller utgår från kulturarvet, dessa ska tillsammans med museer och andra som arbetar med kulturavet hitta gemensamma utvecklingsområden. Målsättningen är visa hur kulturarvet efter den svenska norrlandskusten och på finska bottenvikskusten hänger ihop och kan lyftas fram som tillväxtfaktor för den stora regionen. Förstudien genomförs under 2021 och 2022.