Pågående projekt

Västernorrlands museum har genom åren drivit egna projekt och genomfört projekt tillsammans med andra museer och kulturinstitutioner eller ideella organisationer. Oftast handlar projekten om verksamhetsutveckling eller metodutveckling av olika slag. För närvarande driver museet följande större projekt:

Tidigare avslutade projekt hittar du här >>

 

Romskt kulturarv i Västernorrland

Romskt kulturarv i Västernorrland är ett treårigt projekt med start i september 2021. Västernorrlands Museum, romska föreningen Djelem Djelem Lungone Dromenca i Sundsvall och den nationella föreningen É Romani Glinda samarbetar för att utforska befintlig kunskap och befintliga samlingar och arkiv i länets centrala kulturarvsinstitutioner. I projektet ingår också att utforska metoder för att samla och inhämta kunskap om romsk kultur tillsammans med den romska befolkningen. En viktig del av projektet är att utforska metoder för inkludering, delaktighet och medskapande med länsmuseet som en demokratisk arena och mötesplats.

Läs mer >>


Framtidens kulturarvspedagogik –  museer i norr

Framtidens kulturarvspedagogik – museer i norr är ett treårigt (2021-2024) samarbetsprojekt med åtta regionala museer, från Värmlands och Dalarnas museum och norrut. Projektet främjar erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och utveckling av kulturarvspedagogisk verksamhet vid regionala museer i norra Sverige. Målet är att utveckla samverkansformer och metoder för kulturarvspedagogik, med särskilt fokus på lokala perspektiv samt målgruppen barn och unga.

Under år 1 etableras ett nätverk med syfte att utveckla samverkansformerna för museernas pedagoger. Nätverket anordnar webbinarier, bland annat om metoder för uppsökande verksamhet, aktivt lärande, digitalisering, medskapande kulturarvspedagogik samt arbete för skolans läroplaner. Projektet avser även att genomföra egen metodutveckling och innehållsproduktion i form av mindre delprojekt, i samverkan med fyra universitet. Projektet finansieras av Kulturrådet, Region Västernorrland och de deltagande museerna.


Västernorrlands museum – Nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar

Västernorrlands museum – nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar, genomförs för att skapa och utveckla nätverk och samarbeten med kulturella och kreativa näringar (KKN) i Västernorrland.

Flera förstudier pekar på stor potential när kulturarvssektorn ökar sitt samarbete med kulturella och kreativa näringar. Intresset och köpkraften kring kulturella upplevelser och kulturarv ökar ständigt men det saknas arenor för KKN-företag där de kan visa upp sin kunskap, genomföra evenemang och sälja produkter och tjänster; dessa ska skapas i projektet. Kulturarvssektorn kan dessutom på olika sätt stödja med kunskaper och stärka produkter, produktifiera goda idéer och öka synligheten för båda parter.

Regionen behöver ett innovativt och kreativt näringsliv för att skapa arbetstillfällen och för att vara en plats där människor vill leva. För att stödja detta behöver kulturarvssektorn öka sitt samarbete i dessa frågor och göra detta tillsammans med kulturella och kreativa näringar – KKN. Projektet är treårigt – 2021–2024.


Landskapet för asylsökande

Internationella klubben 5i12, Västernorrlands museum och Ängekyrkan i Härnösand är medarbetsparter i projektet sedan 2019. Projektet startades år 2018 av Ångermanland Hembygdsförbund tillsammans med Västernorrlands museum och projektledaren Medhanie Alemayo. Syftet med projektet är att främjar vuxna asylsökandes kunskap om det svenska samhället genom aktiv deltagande i kulturlivet. Insatsen omfattar fyra kommuner i Ångermanland och siktar till ett ännu breddare geografiskt område i Västernorrland framöver.

Läs mer >>


Maritima kulturarv Sverige-Finland (Bothnia Business Heritage)

Maritima kulturarv Sverige-Finland (Bothnia Business Heritage) är en förstudie med målet att hitta gemensamma kulturarv att utveckla kring Bottniska viken. Tre regioner är aktiva, det är Västernorrlands och Västerbottens län samt Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland. Regionmuseerna är huvudparter tillsammans med projektparter i Finland. Genomförandet sker med företag som använder eller utgår från kulturarvet, dessa ska tillsammans med museer och andra som arbetar med kulturavet hitta gemensamma utvecklingsområden. Målsättningen är visa hur kulturarvet efter den svenska norrlandskusten och på finska bottenvikskusten hänger ihop och kan lyftas fram som tillväxtfaktor för den stora regionen. Förstudien genomförs under 2021 och 2022.


Nätverk för kunskap

Under 2017 initierade Västernorrlands museum tillsammans med fyra andra länsmuseer och tre övriga museer i Norrland ett nätverk för att söka ny kunskap tillsammans. Det grundläggande syftet är att bygga upp interregionalt samarbete som ett nätverk för idéflöden och kunskapsutbyte och att gemensamt söka ny kunskap för museernas behov. Genom att bedriva forskning kan museer stärka sin vetenskaplighet och sitt förtroendekapital. De får en hög vetenskaplig kvalitet på den kunskap som genereras.

Att stärka den vetenskapliga kompetensen är speciellt viktigt i norra Sverige. Med långa avstånd och glest befolkade områden är det ofta svårt att rekrytera personal med forskar kompetens. Därför riktar sig detta projekt specifikt till museer i norra Sverige för att ge dessa stöd i att bibehålla och höja sin vetenskapliga nivå genom att vidareutbilda befintlig personal och för medarbetare introducera, locka och inspirera till museinära forskning både om museernas
arbete och arbetsformer.

Denna satsning ger på längre sikt ett nätverk av medarbetare som kan ge det vetenskapliga sammanhang och nätverk som många såväl museer som forskare efterfrågar.

Läs mer >>


Museinätverk Västernorrland

Projektet är initierat av de kommunala museiverksamheterna i länet tillsammans med länsmuseet för att bli en regionalt nätverk inom det interregionala ”Nätverk för kunskap av museer i norr”. Det regionala nätverket ska möte de uttalade behoven av att samordna utställningsfrågor, kommunikation, konst, immateriellt och materiellt kulturarv, samlingsförvaltning, besöksmål och samverkan med den ideella sektorn. Viktigt i projektet är att erbjuda medarbetarna föreläsningar, seminarier och konferenser kring verksamhetsområdena för att aktualisera kunskapsläget och att inspirera till att själva utveckla kunskapsområdena. Indirekt att aktivt initiera egna gemensamma projekt där den gemensamma kunskapen kan växa.