Länsmuseernas samarbetsråd

Sveriges största museum

Sedan 2017 samverkar Sveriges länsmuseer gemensamt i utvecklingsprojektet Sveriges största museum. Länsmuseer finns i alla län, och i nuläget finns så många som 24 länsmuseer i hela landet. Länsmuseernas uppdrag är inte identiska, men uppdrag, mål och förutsättningar liknar varandra.

Projektet Sveriges största museum ska ses som startskott för ett långsiktigt, hållbart arbete. Vi vill skapa en stabil plattform för att stärka en nationell samverkan.

Länsmuseerna är idag viktiga mötesplatser, där vår samtid kan speglas och förstås genom vår historia. De regionala museerna – som ofta bara benämns ”museet” av invånarna i dess närhet – är på vissa platser den främsta arenan för att problematisera och diskutera angelägna frågor i vår nutid.

Samarbetet Sveriges största museum syftar till att tillsammans lösa gemensamma utmaningar och behov. Samverkan ger mer kraft till varje museum och dess ämnesområden. Ambitionen är att länsmuseerna ska vara den självklara samarbetspartnern för nationella projekt i frågor om demokrati, folkbildning och alla människors lika värde.

Museerna ska bidra till kunskapsuppbyggnad bland annat genom att ha hög kompetens inom aktuella ämnesområden och utställningarna ska utgå från sakkunskap. De ska vara tillgängliga för alla och den publika verksamheten anpassad till användarnas olika förutsättningar.

Länsmuseerna är idag viktiga mötesplatser, där vår samtid kan speglas och förstås genom vår historia. De regionala museerna – som ofta bara benämns ”museet” av invånarna i dess närhet – är på vissa platser den främsta arenan för att problematisera och diskutera angelägna frågor i vår nutid.

FAKTA SVERIGES STÖRSTA MUSEUM

24 byggnader med 450 295 kvadratkilometer uteplats.

Till skillnad från andra museer finns Länsmuseerna över precis hela landet. Länsmuseerna har tillsammans en komplett geografisk täckning av Sverige. Museet är inte bara byggnaden utan hela kulturmiljön. De har kunskaper om i princip landets alla platsers unika DNA – med både den rumsliga och tidsmässiga dimensionen.

Länsmuseerna är mångfaldsplatser

En mångfaldsplats, som värnar individens fri och rättigheter, med fler perspektiv på historien. En plats är skapad av människan i en viss tid. Och sen omskapad av andra människor i en annan tid. Länsmuseernas viktigaste uppgift är att vara relevanta för människor i dagens samhälle. Inte enbart visa den egna platsens historia, utan även de berättelser som kommer med nya människor på platsen.

Länsmuseerna är många människors närmaste kunskapscentrum

En kulturaktör som tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer. Länsmuseerna har hög trovärdighet. För många kommer man inte närmre forskning än så och dessutom väldigt tillgängligt för allmänheten. En plats där tanken får ta plats, i kontrast till mediebruset. I de många delar av landet är länsmuseet dessutom synonymt med ”Museet”. Emotionellt närmast och störst.

https://lansmuseerna.se/aktuellt/projektet-sveriges-storsta-museum/

Folder: Sveriges största museum

Länsmuseernas samarbetsråds hemsida >>