En större gul salsbyggnad i två våningar med frontespis mot söder.

I Malands by i Skön socken i Sundsvall ligger en ståtlig salsbyggnad och tronar med utsikt över Alnösundet.

Gården, som i äldre tider kallades Övfer Maland, har gamla anor och heter Maland 1:42 idag. Malands by låg ursprungligen intill kyrkvägen på höjden norr om kyrkan. Med storskifte ser byn ut att ha flyttats ner till tomten vid vattnet, där Malandsgården ligger idag. Men med inägodelningen 1801 förflyttas gårdarna upp igen och byns marker delas mellan tre bröder. Byn bebos av bönder och ståndspersoner såsom kommunister, borgmästare, inspektor och industrimän.

Denna gård ägdes 1801 av Pär Persson. Gården ärvs sedan av dottern Greta Stina Persdotter som gifter sig med Johan Sjödin. I Örebro tidning kan vi också läsa att Johan också innehade titel ”fånggevaldiger”, fångvaktare som var med och flyttade fångar. Johan avled 1858 och familjen bor kvar till 1863 då skeppare Carl Ludvig köper gården. Johan var född 1828 i Skön socken och gifter sig 1866 med Ester Johanna Borgström född år 1839 i Piteå. 1907 ärver deras son, Nathan Efraim Nylander, gården och äger den ett par år. 1909 köps gården av Andreas och Margareta Jonsson vars son Valdemar tar över fastigheten efter sina föräldrar. Minnen av familjen Jonsson lever fortfarande i bygden.

Äldre svartvita porträttfoton på en kvinna och en man

Andreas Jonsson var född 1847 i Värmland och Margareta f. Palm i Yttermor socken i Dalarna 1855. Gifta 1879. De fick fem flickor och en son.

 

I svenska gods och Gårdar från 1940 får vi veta att gården då består av 16 hektar mark varav 9 är åker och 7 hektar är skog.

Jordarten består av lerjord och skogen av barrskog. Huvudbyggnaden uppfördes på 1880-talet och ladugården byggdes 1914 med tillbyggnad från 1936. Ägarna är då var Valdemar och Nora Jonsson.

Huvudbyggnaden är en salbyggnad i sexdelad plan. En av de vanligaste mangårdsbyggnaderna på både herrgårdar och större jordbruk vid 1800-talets slut. Byggnadens interiör, vägg, golv och takbeklädnader har förändrats över tid men planlösningen är fortfarande tydlig. Huset är uppfört i timmer i två våningar. Byggnaden har åstak med kallvind, två murstockar kring vilka rummen är placerade.

På laga skiftes kartan från 1858 ser vi att gården också består av en långloge, mindre stuga, häbbre, källare och äldre ladugård och loge. Gamla byvägen gick då genom gårdsplanen.

detalj ur laga skifteskarta över Malands by 1858.

Planlösning

detalj ur laga skifteskarta över Malands by 1858.

Laga skifteskarta 1858.

Stora delar av Malands äldre bykärna försvinner

Idag ska huset rivas och stora delar av Malands äldre bykärna försvinner med järnvägens utbyggnad. En bys historia går i graven till fördel för modern infrastruktur och industriell utveckling.

Västernorrlands museum har utfört bebyggelsedokumentation och arkeologiska utgrävningar för att bevara historien för eftervärlden.


Har ni minnen från byn eller kunskap om fotografierna? Kontakta oss gärna!

Johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se

Källor: Landsarkivet, lantmäteriets historiska kartor. Bilderna är tagna av Johanna Ulfsdotter. Äldre bilder hämtade ur Sköns Norra bebyggelsedokumentation och minnen efter Karin Andersson från Maland/Skön.

#kulturmiljoerivasternorrlandsland #byggnadsvårdivästernorrland #sundsvallskommun #norraskön

Syntolkning.

Bild 1 En större gul salsbyggnad i två våningar med frontespis mot söder.

Bild 2 och 3 detalj ur laga skifteskarta över Malands by 1858.

Bild 4 Äldre svartvita porträtt av Andreas och Margareta Jonsson.

Bild 5 och 6 visar en bild på familjen Jonsson och huset från 1970-talet.


 

Bilder på gården samt familjen Jonsson 1970-tal.