Ja, det kan vara lite olika saker! Man kan till exempel bli glad när analysresultat från föregående säsong börjar trilla in. I höstas gjorde vi en schaktövervakning intill Starkotters gravfält i Vattjom. I schakten påträffades flera härdar och kokgropar som mest troligt hör till järnålder och samma tid som gravarna anlades. Men mitt i infarten fanns också en lite ovanligare anläggning som vi sällan träffar på. Det här var en ca 1,4 m stor trattformad grop nedgrävd drygt 1,5 meter ned i sanden. I botten fanns en svag men tydlig lukt av tjära. Gropen undersöktes en halva i taget, eftersom den låg mitt i infarten till två stugor.

Först tolkades det som en tjärgrop, vilket är föregångare till tjärdalen. Tjärgropar har hittats med dateringar från järnålder. Tjäran samlades upp i botten av den trattformiga gropen, till skillnad från tjärdalens konstruktion.

När den andra halvan av gropen kunde undersökas visade det sig finnas en ränna i gropens övre del. Det tycks vara ett slags mellanting mellan de förhistoriska tjärgroparna och tjärdalarna som utvecklades lite senare, alternativt att platsen har återanvänts för tjärbränning men inte själva gropen. Dateringen blev 1200-tal, vilket kan passa ganska bra med anläggningens utseende. Gropen är något större än de tjärgropar som daterats till järnålder brukar vara, men mindre än en sentida tjärdal.

Tjärgropen i profil

 

Utöver att vänta på analysresultat kan man också träffa på ”gamla bekanta”. Bland fyndmaterialet från undersökningen ifjol av Sunds gamla tomt vid Johannedalsvägen, Sundsvall fanns några skärvor rödgods med välbekant dekor.

I Ljusta – ungefär där Eko och Elgiganten nu ligger – fanns under 16-1700-talet ett krukmakeri, en keramikverkstad. Länsmuseet undersökte platsen 2008-2009 innan området byggdes ut till Östra Birsta. Vid undersökningarna av Gästgiveriet i Maland 2020 påträffades några skärvor som var tillverkade i Ljustaverkstaden. Och även de som bodde på Sunds gamla tomt verkar ha varit i Ljusta och shoppat!

Skärva från Sunds bytomt.

Skärva från Ljusta keramikverkstad.