Styrelsen för Västernorrlands Museum har beslutat om prioriteringar i verksamheten. Att driva ett länsmuseum är en bred verksamhet som innehåller många olika delar – samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, kulturmiljöuppdraget och det publika uppdraget. Museet har under många år saknat resurser att underhålla och utveckla verksamheten hållbart.

Målet med förändringarna är ett långsiktigt hållbart länsmuseum, som utvecklas i sitt regionala uppdrag. Museets uppdrag och mål är att nå hela länet med sin verksamhet. Museet ska främja och förmedla länets kulturarv och kulturmiljöer, och nå ut brett. Det ska vara ett älskat besöksmål som lockar länsinvånare och långväga besökare, med spännande och engagerande utbud och innehåll i våra program, utställningar och kunskapsförmedling, digitalt och fysiskt. Museet ska vara en fysisk och digital mötesplats, i samverkan med offentlig verksamhet, förenings- och näringsliv.

För att lyckas med detta krävs nu tydliga prioriteringar, så att verksamheten kan byggas och förvaltas klokt. Detta innebär i sin tur att verksamhet och personal påverkas på olika sätt.
För att lyckas med en långsiktigt hållbar verksamhet kommer ökade resurser närmaste åren därför att gå till ett antal strategiska och avgörande utvecklingsområden. Här beskrivs prioriteringarna och dess konsekvenser.

Kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling
Under de närmaste åren kommer det inte att kunna genomföras större digitaliseringsinsatser av samlingar. Föremålshanteringen blir begränsad, och det kommer att vara svårt att ta emot nya föremål till samlingarna. Museet innehåller förutom föremål stora arkiv, och museet prioriterar att tillgängliggöra fler delar av dessa. En översyn av boksamlingarna ska också göras.  Museet byter samlingsdatabas, för att förbättra den digitala tillgängligheten till samlingarna för våra användare.
Ytterligare ett fokusområde för kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling är samtidsdokumentation relaterat till basutställningar och digital kunskapsförmedling.

Det regionala kulturmiljöuppdraget
Kulturmiljökompetens är helt avgörande för ett museum som har kulturarvets och kulturmiljöernas bevarande och tillgängliggörande i länet som ett grunduppdrag. Under flera år har museet till stora delar saknat kulturmiljökompetens ifråga om den bebyggda miljön. Det krävs också ett uppdaterat och tydligt uppdrag för den regionala kulturmiljöverksamheten på museet. För att landa i ett regionalt uppdrag ska verksamheten utredas med fokus på behov, omvärldsbevakning, samverkan, strategisk uppbyggnad och genomförandekapacitet.  En förstudie kommer att genomföras under hösten 2019, att presenteras under våren 2020.

Utställningsverksamheten
Antalet tillfälliga utställningar i museibyggnaden kommer att minskas till förmån för att bygga om och digitalisera basutställningar. Basutställningarna om länet är en utgångspunkt för länsmuseets publika utbud. Under hösten kommer en projektering för förändrade basutställningar att påbörjas, så att det skapas en tydlig planering för de närmaste åren. De omarbetade basutställningarna ska innehålla fler berättelser om länets kulturarv, stark koppling mellan kulturhistoria och samtid, ökad digital förmedling samt ett tydligt utbud av visningar och kunskapsförmedling för barn och unga. Museet återkommer med tidplan för de närmaste årens basutställningsprojekt.

Program och pedagogisk verksamhet
All publik verksamhet och museets kunskapsförmedling är pedagogisk. En konsekvens av arbetet med basutställningarna, är att den skolpedagogiska verksamheten pausas medan basutställningar och deras kunskapsbas utarbetas. Under 2020 behöver den skolpedagogiska verksamheten utredas och därefter utformas som en del av utvecklingen med det publika och kunskapsförmedlande uppdraget, inte minst basutställningarna.
Det publika utbudet, t.ex. i form av program, och den kunskapsförmedling museet bedriver, formas så att målgruppen barn och unga samt andra prioriterade målgrupper och perspektiv är beaktade. Museet kommer fortsatt att erbjuda ett brett programutbud mot barn och unga.

Murberget Friluftsmuseum
Friluftsmuseet är en fantastisk läranderesurs om hembygden, som kan spela stor roll för museets kunskapsförmedlande uppdrag och utveckling som besöksmål. Idag är friluftsmuseet i dåligt skick och kräver omfattande underhåll och utveckling för att kunna bevaras och tillgängliggöras långsiktigt. Länsmuseet har tagit fram en underhållsplan för byggnaderna och en förstudie som visar på möjliga satsningar för besöksmålsutveckling. Friluftsmuseets bevarande och besöksmålsutveckling är prioriterat av styrelsen och stiftelsebildarna, vilket kräver en mycket långsiktig plan samt öronmärkta resurser. Museet kommer de närmaste åren att prioritera friluftsmuseet, i den omfattning resurserna möjliggör det. Detta innebär att utformningen av den publika verksamheten kan komma att behöva förändras, så att byggnadsvård och byggnadsantikvariskt arbete står i fokus. Likaså kommer affärsverksamhet att prioriteras, med en plan för uthyrning och annan kommersiell verksamhet. Museet ska aktivt söka projektmedel och extern finansiering.

Affärsverksamhet och lokaler
Museet ska aktivt verka för att minska kostnader för sina lokaler samtidigt som intäkterna från uthyrning av byggnader/lokaler behöver öka. Förändring i denna riktning kommer att möjliggöra en utveckling av museiverksamheten på sikt, och bör bli en möjliggörare för mer utveckling. Intäkter för olika typer av affärsverksamhet ska finnas med som en del i utvecklingen.

Styrelse och ledning kommer efter sommarsemestern att samlas kring verksamhetsplan för 2020 och de prioriterade projekten. Museichef och ordförande ber om allmänhetens och våra samverkansparters förståelse för att tillgången till vissa delar av verksamheten kommer att vara begränsad under ett antal år. Verksamheten kommer att göra sitt yttersta för att skapa ett intressant och spännande museum under denna tid.

Välkomna till Västernorrlands Museum!

Kontaktuppgifter:

Thomas Näsholm, Styrelseordförande:
Mobil: 073-274 51 61
Mail: thomas.nasholm@kramfors.se

Jenny Samuelsson, Länsmuseichef
Mobil: 070-348 16 01
Mail: jenny.samuelsson@vnmuseum.se

Robert Axner, Kommunikationsansvarig
Mobil: 070-698 43 15
Mail: robert.axner@vnmuseum.se