Västernorrlands museum har deltagit i ett projekt där fiskarkapell längs Norrlandskusten har inventeras och dokumenteras. Projektet drivs av Länsmuseet Gävleborg med Daniel Olsson och Lars Nylander från Hudiksvalls museum. Arkeolog Ola George från Västernorrlands museum har varit med i projektet för att arkeologiskt dokumentera platser där det tidigare funnits kapell i Medelpad och Ångermanland.

 

Projektet kommer att resultera i en bok som beräknas att ges ut under 2020. Syftet med projektet är att öka och sprida kunskapen kring de många kapell som byggdes kring Norrlandskusten mellan 1600-1800-talen. Kapellen är ofta mycket välbevarade. Projektet har tidigare inventerat och dokumenterat kapell i Gästrikland och Hälsingland, där boken Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland (Nylander, Olsson, Ulfhielm, Hälsinglands museum & Länsmuseet Gävleborg, Gävle 2016) blev resultatet.

Under hösten 2018 gjordes en dendrokronologisk undersökning av Ulvö kapell, vilket ägs av Västernorrlands museum. Kapellet köptes in 1892 av dåvarande Wästernorrlands läns museisällskap. Kung Oskar II bidrog till köpeskillingen med 200 kr. Kapellet är Ångermanlands äldsta bevarade träbyggnad och låg från början i Kapellviken, strax öster om Ulvöhamn. I början av 1700-talet flyttades kapellet till sin nuvarande plats på Ulvön. Kapellet förklarades som byggnadsminne 1996.

Undersökningen av kapellet gjordes med dendrokronologi, en metod där man daterar trä med hjälp av trädets årsringar. Metoden bygger på att träd under normala förhållanden får en ny årssring varje år.Från Ulvö kapell togs borrprover, genom att ett stycke av fasaden togs bort och en vass borr användes för att få ut borrproverna. Proverna har sedan analyserats hos Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi i Lund.

Resultatet från proverna var intressant! Undersökningen visar att Ulvö kapell är byggt av virke som höggs under tre vintrar: 1623/24, 1624/25 samt 1625/26. Kvaliteten på timret är ovanligt hög, och årsringarna visar att trädet började växa vid 1300-talets slut.

Reportage i Tidningen Ångermanland