Den 4 maj kl. 10.00 till 15.00 arrangeras seminariet Kulturarv och digitalisering: Fokus på medskapande och delaktighet på Västernorrlands museum i Härnösand. Arrangörer är Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier i samarbete med Västernorrlands museum. Seminariet riktar sig främst till kulturarvsorganisationer och forskare.

Delaktighet och medskapande i kulturarvssektorn har de senaste åren utvecklat en bred betydelse. Begreppen är en förutsättning för en relevant och inkluderande museiverksamhet och behöver genomsyra såväl samlingsförvaltning som publika aktiviteter och pedagogik.

Samtidigt som metoder för delaktighet och medskapande utvecklas väcks frågor kring syften och arbetssätt. Behov och tillvägagångssätt skiljer sig åt beroende på var i museiverksamheten delaktighet och medskapande initieras. Här finns också stora skillnader i synsätt beroende på om syftet är forskning och kunskapsuppbyggnad, bygga relationer med publiken eller exempelvis påverka samhället i frågor kring hållbarhet.

Området väcker därmed oundvikligen en mängd frågor om vad vi faktiskt menar med delaktighet, inkludering och exkludering. Dagen syftar till att samla representanter från kulturarvssektorn, universitet och andra aktörer inom området för att utforska vad inkludering, delaktighet och medskapande betyder för museernas uppdrag, arbetsprocesser och faktisk påverkan i samhället. Under dagen initieras en dialog om möjliga samarbeten för att vidare utveckla området tillsammans.

Program – OBS anmälan stängd

Läs mer här.