I dagarna håller ett antal konstnärer en konstaktion i museets Y-salong. Syftet är att uppmärksamma det man anser vara en nedmontering av konstens möjligheter såväl på museet som i länet och nationellt. Aktionen innebär att konstnärerna täcker över sina egna konstverk i protest under några dagar.

Samtidigt har ett upprop gått ut från 32 konstnärer i länet som uttrycker djup oro för konstens möjligheter. Museet har upprepade gånger, så även denna, välkomnat att konstens och kulturens förutsättningar i dagens samhälle diskuteras. Många museer, och inte minst länsmuseer, är i samma situation som Västernorrlands Museum, och ser förutsättningarna för sin verksamhet bli svårare för varje år. Med ansvar för samlingsförvaltning, som innefattar tiotusentals föremål, hundratusentals fotografier och över hundra kulturhistoriska byggnader, kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet, räcker inte anslagen till.

Västernorrlands museum har därför, som uttryckts i tidigare pressmeddelanden, initierat ett stort förändringsarbete för att långsiktigt och hållbart förvalta och utveckla stiftelsen. Styrelsen har valt att inte stänga museet under tiden vilket hade varit ett alternativ som en del museer använder sig av. Öppethållandet är viktigt för att prioritera tillgång till kultur, stå för öppenhet och kunna vara en mötesplats, trots att delar av verksamheten är begränsad under tiden.

För att svara på uppropet – Västernorrlands museum kommer fortsatt att vara en arena för konst, även om det i prioriteringarna är tydligt att antalet tillfälliga utställningar behöver vara färre under de närmaste åren. Ett av våra mål med förändringsarbetet är att kunna lägga resurser på angelägen omarbetning av basutställningar så att de blir mer relevanta för hela länet och tillgängliga för fler målgrupper. Däri ryms också möjligheter till samarbeten av olika slag och ytor för samtidskonst. I utvecklingsarbetet ingår också att stärka tillgängligheten till museet digitalt och i länet så att fler kan ta del av utbudet.

Ett av de viktigaste mål som museet har är att vara ett länsmuseum som är angeläget för hela länet. Precis som tidigare blir museet fortsatt en del av de arenor i länet, kommunala museer och konsthallar och konstföreningar som prioriterar samarbeten med aktörer inom samtidskonsten.

Museet välkomnar därför ett möte med företrädare för uppropet för att tala om kommande möjligheter och samarbeten.

Jenny Samuelsson, länsmuseichef, Thomas Näsholm, ordförande, Monica Fahlen, vice ordförande.