Länk till insamlingen: https://minnen.se/tema/coronavasternorrland

Just nu sprids viruset Covid-19, eller Coronaviruset världen över. I Västernorrland finns ännu endast ett fåtal fall, men trots det så påverkas samhället och vi själva som individer.

Västernorrlands museum dokumenterar liv och arbete i länet sedan drygt 100 år. Som länsmuseum är Västernorrlands museum en arena för samtidsfrågor och för bevarande och tillgängliggörande av kulturarv i länet. Nu startar länsmuseet en insamling av berättelser och bilder för att dokumentera hur länets invånare upplever pandemin.

Frågorna museet ställer rör hur vårt vardagliga liv påverkas.

Insamlingen sker via webbplatsen www.minnen.se. Det är första gången museet använder tjänsten för samtidsdokumentation.

-Det känns mycket angeläget att länsmuseet nu kan påbörja insamling av samtida berättelser och erfarenheter av händelser som starkt påverkar samhället, säger Kajsa Hartig, Chef för avdelningen Samlingar och kulturmiljöer.

-Det kommer att vara viktigt för framtida generationer att kunna ta del av upplevelser av Corona och våra förändrade vardagsliv, säger Jenny Samuelsson, länsmuseichef. Dessa berättelser blir en källa för framtida forskning och kunskapsuppbyggnad, säger Jenny Samuelsson.

Här kan du bidra med din berättelse: https://minnen.se/tema/coronavasternorrland