I förra veckan samlades nätverket för kulturarvspedagoger inom projektet Framtidens kulturarvspedagogik – museer i norr för första gången fysiskt i Härnösand. Eller ja, det blev faktiskt en hybrid, med några på distans men flertalet på plats på Västernorrlands museum på Murberget. Framtidens kulturarvspedagogik är ett treårigt interregionalt samverkansprojekt mellan åtta museer; Ájtte Svenskt fjäll och samemuseum, Dalarnas museum, Jamtli, Länsmuseet Gävleborg, Norrbottens museum, Skellefteå museum, Värmlands museum och Västernorrlands museum. Projektet finansieras av Kulturrådet, Region Västernorrland samt de deltagande museerna.

en stor museibyggnad i bakgrunden, i förgrunden en stenlabyrint.
Museibyggnaden med stenlabyrinten framför

Projektet syftar till att främja erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och utveckling av kulturarvspedagogisk verksamhet vid museerna. Målet är att utveckla samverkansformer och metoder för kulturarvspedagogik, med särskilt fokus på regionala och lokala perspektiv, målgruppen barn och unga samt digitala och flexibla metoder. Under år 1 har vi skapat ett nätverk av kulturarvspedagoger och träffats vid nätverksmöten och webbinarier med inbjudna gäster. Under år 2 planeras fyra mindre delprojekt, varav tre fokuserar på utveckling av pedagogiska metoder och framtagande av aktiviteter som främjar likvärdighet. Det fjärde delprojektet handlar om att utveckla samverkansmodeller för regionala museer, avseende pedagogisk verksamhet.

alfapetbrickor på en spelplan
Foto: Laura Brander

Det bubblar om pedagogerna när vi träffas. Bara att se det här med gruppdynamiken och vart ett samarbete fört oss på så kort tid är väldigt spännande! Den här konstellationen av fjorton musei- eller kulturarvspedagoger träffades för första gången för ganska precis ett år sedan, projektet drog igång i oktober 2021 och nätverket hade hittills endast setts vid onlinemöten och webbinarier. En viss försiktighet har kunnat observeras. Diskussioner har pågått, men av lite mer varsam och ibland något trevande karaktär. Nu när vi sågs och delade in oss i större och mindre grupper var det nästan som att en frisk fläkt blåste av fjolårets murriga löv och tog fram det skimrande gröna gräset inunder. Högt i tak och massor av kreativa och inspirerande idéer. Det kändes som att inget kan hindra det här gräset från att växa!

Resultatet av det här lunch-till-lunchmötet blev i alla fall tre embryon till pedagogiska delprojekt. Det första ska handla om källkritik och historiebruk, med häxprocesserna som ett särskilt tema. Det andra har fokus på hållbarhet, med två parallella spår; ett socialt och ett ekologiskt. Nationella minoriteter, barnkonventionen och barnens perspektiv ska lyftas på olika sätt och ett mer konkret spår är återbruk. Det tredje delprojektet heter ”Kulturarva!” och ska handla om intryck, uttryck och avtryck, med det kreativa skapandet i centrum. Barn och unga ska utifrån redan existerande kulturarv i form av hantverk och konst vara med i en process där vi samskapar nya uttryck av kulturarv. Det gamla knyts ihop med det nya. Samtliga delprojekt kopplas tydligt till grundskolans läroplan Lgr22 och de kursplaner som finns för aktuella ämnen. Och visst har vi lärt oss något av coronakrisen, det digitala blir ett mer naturligt inslag i det vi gör, men ändå på ett medvetet sätt.

Gamla timmerbyggnader i bakgrunden, i förgrunden en björk med två ögon av trä
Foto från Väsenstigen, Murberget friluftsmuseum.

Även om en del avgränsningar fortfarande inte är gjorda och alla metoder ännu inte är inringade, så är jag övertygad om att det här blir givande delprojekt som både museerna och museernas besökare kommer att få glädje av. Förväntade effekter av projektet är att de deltagande museerna stärker och förnyar sin pedagogiska verksamhet och blir bättre på att samverka med varandra, med skolan och med andra centrala kulturarvspedagogiska aktörer. Museerna vill nå ut bredare med sin pedagogiska verksamhet så att likvärdigheten i regionerna stärks.

Under år 3 ska delprojekten avslutas och en digital konferens planeras för spridning av resultat. Hoppas att vi då kan återkomma med lite mer konkreta resultat och effekter! Och redan nu drömmer vi om att utöka nätverket till att innefatta hela Sveriges största museum, det vill säga alla regionala museer från norr till söder… Så på återseende!

 

Laura Brander
Projektledare, pedagogisk utvecklare och fil dr i historia