När: Onsdag 24 april kl. 8.30-16.00

Var: Hörsalen, Västernorrlands museum, Härnösand 

 

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län inbjuder till en informations- och inspirationsdag om aktuella ämnen inom länets byggnadsvård, för yrkesverksamma och fastighetsägare. 

Endast föranmälan, senast 23 april. Se mer nedan 

 

Välkomna! 

 

Program 

8.30-9.00 Välkomstfika 

9.00-9.15 

Hantverkslaboratoriet – nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk 

Arja Källbom och Andreas Björk 

Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk. Vårt uppdrag är att dokumentera, säkra och utveckla traditionella hantverkskunskaper inom områdena bygghantverk, kulturlandskap och trädgård. Kunskaper som är nödvändiga för att vårda och utveckla kulturmiljöer, men också i arbetet för en hållbar framtid. 

9.15-10.00 

Voxkedjan förser byggnadsvårdsentreprenader med högkvalitativt virke och produkter från lokala skogar. 

Nils Englund, Hälsinge takspån och Martin Karlsson, Lassas Byggnadsvård 

Den ekonomiska föreningen med 13 småföretag har ett smart arbetssätt som höjer kvaliteten på regionala byggnadsvårdsinsatser och har också fått stora skogsföretag att införa klassen k-timmer (Kulturtimmer) i sitt sortiment. 

10.00-10.30 

Vad är en bra tillståndsansökan och vad vill vi att den ska innehålla för att vi ska kunna fatta välinformerade beslut? 

Isabelle Engelin och Michael Thörne, Länsstyrelsen Västernorrland  

Faktorer som bidrar till lyckade eller mindre lyckade tillstånd och/eller slutresultat kring insatser för kulturhistoriskt värdefulla objekt. Vi får också veta mer om hur Länssyrelsens jobbar med att vårda länets byggnadsminnen och vilka som anses vara mer problematiska än andra. 

10.30-11.15 

Vikten av god projektering för tillståndsansökan och entreprenadkvalitet 

Nils Englund, Hälsinge takspån och Martin Karlsson, Lassas Byggnadsvård 

I ett lyckat, genomfört pilotprojekt kring stavspånstak lades tonvikt på att genomföra tillfredsställande projekteringar för att tidigt få in behovet av högkvalitativt virke från lokala skogar i ansökan och i byggprocessen. 

11.15-11.45 

Erfarenheter av att skydda trätak med förtjockad tjära och tjärfärg.  

Ludvig Tigerhielm, Öfverselö Byggnadshantverk och Kulturvård  

Vilka materialegenskaper och arbetmetoder bidrar till tjärningsbehandlingar med god livslängd? 

 

11.45-13.00 Lunch 

 

13.00-13.30 

Samverkan vid målerientreprenader 

Anette Lund, Contexto kulturmiljö och Anders Björklund, BW Måleri 

Anette och Anders berättar hur de tillsammans i respektive yrkesroller som antikvarie och målarmästare genomfört lyckade måleriprojekt och delger oss sina erfarenheter, funderingar och frågeställningar som uppkommit i samband med projekten. 

13.30-14.00 

Möjligheter med digitala ritverktyg till nytta för byggnadsvård 

Andreas Björk, Hantverkslaboratoriet 

Digitala ritverktyg kan användas i olika skeden av byggprocessen för att klargöra och dokumentera byggnaders eller byggnadsverks skador eller utformning av konstruktion och byggelement. Verktyget kan användas vid t.ex. projektering eller kunskapsuppbyggnad. 

14.00-14.30 Eftermiddagsfika 

14.30-15.00 

Efterfrågan på hantverkare och konsulter med kulturhistorisk specialkompetens 

Ludvig Tigerhielm, Byggnadsvårdsföretagen 

Trots lågkonjuktur har företagen i Byggnadsvårdsföretagen mer än någonsin att göra. Hur tänker vi kring kompetensförsörjning och andra viktiga branschfrågor? 

15.00-15.30 

Kan vi förända vårt synsätt och tänka om?  

Arja Källbom, Målerikollegiet 

Kan det vara mest hållbart att inte måla om? 

15.30 Avslutning 

 

Praktisk information 

Har du frågor? Skicka e- post till arja.kallbom@conservation.gu.se eller ring 070-6573475. 

 

Avgift 

För arrangörer och föredragshållare är seminariet avgiftsfritt. 

För övriga är deltagaravgiften 600 SEK + moms inkl. lunch (sopplunch) och fika. Faktura skickas per post. 

 

Anmälan 

Anmälan senast den 23 april, lämnas via denna länk. 

 

Tillgänglighet 

Hörsalen ligger i anslutning till museets entréhall. 

Hörslinga finns. 

Plats för rullstol finns, ta kontakt med receptionen så hjälper de dig. 

Tillgängliga toaletter finns i museets entréhall. 

Plats för handikapparkering 20 m från entrédörrarna.