Under hösten 2023 undersökte museets arkeologer en liten stensättning i Korsta, utanför Sundsvall. En stensättning är en typ av flack grav konstruerad av ett eller flera lager med sten. De förekommer under bronsåldern och hela järnåldern och är ofta placerade på höjder i landskapet och längs med dåvarande kustlinjer. Så även den aktuella stensättningen. Den flacka konstruktionen och det utsatta läget medför tyvärr dåliga bevaringsförhållanden och hoppet om att hitta fynd som kunde berätta om den gravlagde var således lågt.

Undersökningen inleddes med att den tjocka torv- och rotmattan som täckte graven rensades bort för hand. Fram trädde en något skadad stensättning med en delvis bevarad ursprunglig form och rester av en inre kantkedja. I mitten av anläggningen var en fyllning av fet, rödbrun sand som tycktes äldre. Eftersom fukt och rötter omöjliggjorde sållning på plats plockades hela fyllningen in i hinkar och vattensållades inomhus. Tyvärr framkom inte heller då några fynd.

I bilden ovan har all synbart utrasad sten plockats bort för att försöka återskapa den ursprungliga formen. De mörkare stenarna representerar det som är kvar av den inre kantkedjan. Förmodligen har den gravsatta lagts innanför denna. Eftersom varken ben, sot eller kol påträffades finns det en möjlighet att det rör sig om en skelettgrav snarare än en brandgrav. Skelettgravar förekommer under äldre bronsålder, men även under hela järnåldern, varför det inte går att sluta sig till en datering utifrån detta. Vi får vänta på 14C-dateringen.

Vi har däremot hunnit få in resultatet av pollenanalysen som vi beställde i syfte att få en bild av det omkringliggande landskapet vid tiden för gravläggningen. Analysen visar på granskog med inslag av tall och lövträd samt ett öppet odlings- och beteslandskap.

För att få en idé om hur stensättningen legat i förhållande till strandlinjen har vi skapat ett antal 3D-bilder som visar hur landskapet såg ut i olika tidsperioder (med reservation för att de stora landskapsomdaningarna i modern tid inverkar på modellerna).

Figur 1. L1935:1861 och strandlinjen för 1 500 år sedan (14 meter över dagens nivå).

Figur 2. L1935:1861 och strandlinjen för 2 000 år sedan (19 meter över dagens nivå).

Figur 3. L1935:1861 och strandlinjen för 2 500 år sedan (25 meter över dagens nivå).

Figur 4. L1935:1861 och strandlinjen för 3 000 år sedan (31 meter över dagens nivå).