Västernorrlands kulturmiljöer & riksintressen

Västernorrlands kulturlandskap präglas av havet, skogen och älvarna.

Flera områden är utpekade som riksintresse för kulturmiljö och många byggnader är skyddade som byggnadsminnen.  Det finns också många olika kulturmiljöer som berättar om skogens, havets, jordbrukets och industrins betydelse för länets utveckling. Nedan kan du läsa om kulturmiljöer i länet.


Riksintressen för kulturmiljö

Riksintresse kan gälla både områden som är skyddsvärda på grund av sina speciella natur- och kulturvärden och områden som är av betydelse för ett speciellt nyttjande (kommunikationer, energiproduktion, energidistribution och så vidare). Områdena kan också vara riksintressanta för totalförsvaret.

Läs mer om riksintressen på Länsstyrelsen Västernorrland >>


Byggnadsminnen

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om byggnadsminnen på Länsstyrelsen Västernorrland >>


Fäbodar

Fäbodbruket var en livsnödvändig förutsättning för jordbruket i äldre tid, brukandet av fäbodar handlade om att utnyttja tillgångarna på det mest ekonomiska sättet. Fäboden användes sommartid för att nyttja det viktiga skogsbetet. Genom att flytta betesdjuren till avlägsna skogsbeten utökades betesmarken och man kunde slå inägorna. Det finns flera fäbodvallar i Västernorrland.

Läs mer om Fäbodar >>

Fäbodar i Västernorrland, Annika Carlsson Ritha Jonsson, Hemströms tryckeri, Härnösand 2001 >>

kvinna med fjällkor

Foto: PHO_A17901. Ur Västernorrlands museums fotosamlingar.