Kommunseminarium - Modernismens arkitektur och kulturvärden

Modernismens arkitektur och kulturvärden.

16-17 september.

Föreläsningar, stadsvandring för kommunala tjänstemän och konsulter.

Under seminariet sätter vi fokus på miljonprogram, brutalism och den moderna villaarkitekturen. Vi tittar närmre på arkitekturen från denna tid samt hur vi kan förvalta och förädla utan att dess kulturvärden går förlorade.

Datum och tid: 16-17 september.
Var: Seminariet genomförs digitalt via Teams. Länk skickas ut efter anmälan.
Anmälan: ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD! Senast 13 september kl. 13.00. Scrolla ner till botten av sidan för anmälningsformulär.

Kostnad:  På grund av rådande omständigheter blir seminariet endast digitalt, och blir därmed kostnadsfritt.

Stadsvandringen på torsdag genomförs som planerat. Vill du delta, fyll i det på anmälan nedan. 

För frågor, kontakta Johanna Ulfsdotter, e-post: johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se, tel: 0730-31 58 02.


Västernorrland har många kulturmiljöer sprungna ur sågverksindustrins samhällen. Bebyggelse uppförd under 1940–70-talen har därmed präglat vårt län men kanske aldrig fått den uppmärksamhet den förtjänar. Hur ser det moderna samhällets kulturarv ut och vilka värden finns att värna och bevara? Under höstens seminarium sätter vi fokus på miljonprogram, brutalism och den moderna villaarkitekturen. Vi tittar närmre på arkitekturen från denna tid samt hur vi kan förvalta och förädla utan att dess kulturvärden går förlorade. Det finns stora behov och utmaningar gällande utveckling och energieffektivisering. Under dagarna presenterar några av landets forskare sina studier inom området och vi får också ta del av regionala utvecklingsprojekt.

Föreläsningar kommer både spelas in och sändas digitalt för de som inte har möjlighet att delta på plats.


Föredragshållare

Helana Bjarnegård, Riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer.

Helena Bjarnegård är Sveriges första riksarkitekt och är anställd på Boverket för att leda och samordna arbetet med att ge stöd till offentliga aktörer i frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö . Boverket har en rad uppdrag inom området och arbetar med såväl regelverk som stöd i form av vägledningar och mycket mer. Helena är även ordförande i regeringens Råd för hållbara städer som består av 11 statliga myndigheter, SKR och länsstyrelserna. Rådets uppgift är att stärka kommunernas förutsättningar att kunna utveckla levande och hållbara städer och samhällen.

Anna Sundman, arkitekt SAR/MSA.

Anna Sundman är arkitekt och partner på företaget Theory Into Practice (TIP). TIP kombinerar analys, design och innovation för att skapa nya möjligheter och använder arkitekturen som medel för att driva utvecklingen framåt.

Paula Femenias, professor. 

Paula Femenias är biträdande professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola. Paula är utbildad arkitekt och har ett särskilt intresse för sambandet mellan sociala och kulturella värden och miljömässiga aspekter på den byggda miljön. Paula har deltagit i och varit projektledare för flertalet forskningsprojekt som genomförs i samarbete med näringsliv och kommun med mål om att bidra till både teoretisk och praktisk kunskap.

Stina Hagelqvist, arkitekturhistoriker, fil. dr, forskare och föreläsare inom arkitektur, bebyggelsehistoria och kulturmiljö. Nu verksam som antikvarie vid Stockholms läns museum.

Anna Molin arbetar som kultursekreterare och som processledare för ett av bostadsområdena i Sundsvalls kommuns huvudprioritering ”Ett Sundsvall som håller ihop”. Uppdraget syftar till att utjämna skillnader i levnadsvillkor bland sundsvallsbor.

Anna- Karin Ogén arbetar som planarkitekt i Sundsvall. Hon har varit verksam som planarkitekt i 10 år och tidigare i Norrköping och Växjö. Utbildad inom kulturgeografi och etnologi på Stockholms- och Umeå universitet.

Cecilia Andersson är Stadsträdgårdsmästare i Sundsvall och har bland annat arbetat i projektet ”Nacksta park”.


Program

16-17 september 2021
Plats: digitalt via länk.

Torsdag 16 sep

Modernismen – arkitekturhistoria och kulturvärden

9.00: Helena Bjarnegård inleder seminariet.

Riksarkitekten Helena Bjarnegård berättar om Boverkets regeringsuppdrag om att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö nationellt. Helena berättar om aktuellt arbete inom de fyra myndigheter: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd, och om vilket stöd exempelvis en kommun kan hämta hos myndigheterna i frågor om gestaltning och hållbarhet.

9.50: Modernismen och svensk samhällsbyggnadshistoria 1930–70.

Stina Hagelqvist arkitekthistoriker vid Stockholms länsmuseum, kommer föreläsa om 1900-talets modernismer, egenskaper och värden i svensk 1900-tals arkitektur. Föredraget behandlar modernismens varierade uttryck och särdrag i svensk arkitektur med tyngdpunkt på perioden 1930 – 1970 och sätter den moderna arkitekturen i ett samhälls-, kultur- och teknikhistoriskt sammanhang.

10.35: Kaffe.

11.00: Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder.

Paula Femenias är biträdande professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola.

Flerbostadsbeståndet har sedan decennier varit i fokus för energibesparingar och andra moderniseringar, från de tidiga energisparprogrammen, genom 1980-talets ROT program och fram till dagens energieffektiviserande renoveringar. I det här fördraget ges en översikt över tidigare politiska program och andra initiativ för renovering av flerbostadshus och exempel på hur dessa påverkat modernismens flerbostadsbestånd, dess kulturmiljö, arkitektur och bostadskvaliteter.

12.00: Exempel från länet.

Det moderna samhällets kulturarv är sprunget ur industrilokalisering och urbaniseringen av vårt land. Med stora industrisamhällen kom Västernorrland att påverkas stort av modernismen. Här presenteras några exempel från länets alla hörn samt hur förändringsprocesser har påverkat vår modernistiska arkitektur. Johanna Ulfsdotter Västernorrlands museum, Karin Hermans och Sanna Berglund, Länsstyrelsen Västernorrland.

14.00: Stadsvandring.

Vi samlas utanför Kramm hotell och vandrar runt i Kramfors centrum och tittar samt diskuterar modernismens kulturvärden och förändringar som de påverkas av.

15.00: Kaffe.

15.30: Reflektion och avslutning.

16.30: Slut.

 

Fredag 17 sep

Modernismens utmaningar och utveckling

9.00: Metoder för hållbar integrerad renovering av flerbostadshus.

Det saknas ofta verktyg för beslutsfattande vid renovering som möjliggör en sammanvägning av flera värden och ibland motstridiga målsättningar. I det här föredraget med Paula Femenias, förmedlas kunskap från flera forskningsprojekt som genomförts i brett samarbete med olika akademiska discipliner och tillsammans med fastighetsägare och andra aktörer som representerar olika värden vid renovering med målet att ta fram handlingsinriktade metoder och strategier.

Metoderna lyfter fram värdet av att förstå det befintliga och tänka på renovering i ett livstidsperspektiv. Det finns en risk vid renovering att oersättliga värden går förlorade samtidigt som byggnadsdelar med god hållbarhet och högt estetiskt värde byts mot nya med kortare livslängd. Metoderna vänder sig till fastighetsägare och konsulter men också till beslutsfattare som arbetar med utveckling av riktlinjer för hållbar renovering.

10.00: Max 4 Lax – delningsbostäder öppnar upp för fler möjligheter i befintligt bestånd.

Anna Sundman är arkitekt och partner på företaget Theory Into Practice (TIP). Deras idé Max 4 Lax, är ett bostadskoncept utvecklat för att möta den ökande målgruppen äldre och behovet av gemenskap och service i miljonprogrammets fastighetsbestånd. Bostadskonceptet tar avstamp i delningsekonomi och digitalisering för att utveckla en mer flexibel och anpassad bostadslösning. Genom att dela på ytor kan boendet få ett rikare innehåll och en bostadsnära gemenskap kan etableras som en naturlig del i vardagen. Gemensamhetsytor kan bli dyrt, men genom nytänkande arkitektur och delning får vi ihop kalkylen och kan nå en rimlig hyra.

11.00: Kaffe.

11.15 Miljonprogram i utveckling.

Ett Sundsvall som håller ihop & Nacksta park

Anna Molin, kultursekreterare och Anna-Karin Ogén, planarkitekt vid Sundsvalls kommun berättar om arbetet i bland annat Bredsand och Sundsbruk, utifrån kommunfullmäktiges huvudprioritering 2018-2022 ”Ett Sundsvall som håller ihop”.  Arbetet omfattar utveckling av bland annat olika miljonprogramsområden och syftar till att utjämna sociala skillnader genom samverkan inom boende, arbete och utbildning. Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare i Sundsvall, berättar om arbetet med utveckling av parkområdet i stadsdelen Nacksta från 2018. Arbetet skedde i samverkan och dialog med boende och andra verksamheter i området.

12.00: Avslut.

 


Seminariet arrangeras av Västernorrlands museum, Länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland i samverkan med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Interregprojektet, Traditionella hantverk.