En ovanligt varm dag i slutet av juni bar sig två av museets arkeologer upp till Resele för att genomföra en besiktning av den gamla kyrkplatsen.

Resele gamla kyrka skall enligt minnesstenen på platsen ha uppförts 1295, men den uppgiften saknar tyvärr källa. Av äldre bilder att döma har den gamla kyrkan haft ett fristående klocktorn samt omgivits av en bogårdsmur. År 1834 invigdes den nya kyrkan i Resele en liten bit bort och förmodligen revs den gamla i samma veva.

Bild 1. Området för besiktningen.

Bild 1. Området för besiktningen.

Bild 2. Resele gamla kyrka med bogårdsmur och klocktorn (ur Cornell, 1918).

Bild 2. Resele gamla kyrka med bogårdsmur och klocktorn (ur Cornell, 1918).

Anledningen till besiktningen var att närboende vid trädgårdsarbete hade hittat ben som eventuellt skulle kunna härröra från en äldre kyrkogård kopplad till den gamla kyrkan. År 2017 karterade Modern Arkeologi AB området med georadar och även då framkom ben i terrasskanten invid kyrkplatsen. På georadarkarteringen syntes bland annat en kvadratisk mörkfärgning som skulle kunna vara spåren efter en del av den äldre kyrkan. Under besiktningen dokumenterades platsen och jämfördes med äldre bildmaterial samt resultaten från georadarkarteringen.

Bild 3. Ett ben i terrasskanten. Foto: Lars Winroth, Modern Arkeologi AB.

Bild 3. Ett ben i terrasskanten. Foto: Lars Winroth, Modern Arkeologi AB.

Bild 4. Minnesstenen på den gamla kyrkplatsen.

Bild 4. Minnesstenen på den gamla kyrkplatsen.

Bild 5. Bild från modern Arkeologi ABs georadarkartering med den kvadratiska mörkfärgningen inritad med rött.

Bild 5. Bild från modern Arkeologi ABs georadarkartering med den kvadratiska mörkfärgningen inritad med rött.

Bild 6. Terrasskanten bakom kyrkplatsen.

Bild 6. Terrasskanten bakom kyrkplatsen.

Inte långt från den gamla kyrkplatsen fanns en större, oval högformation.

Arkeologerna besökte även denna då det fanns uppgifter om två gravhögar i området. Vid samtal med närboende visade det sig dock att högformationen varken var en gravhög eller särskilt gammal: den tillkom vid schaktningsarbeten inför byggandet av villor på 80-talet. Fornlämningar ser inte alltid ut som fornlämningar och det som ser ut som fornlämningar är inte alltid fornlämningar.

Bild 7. Gravhögen som inte var en gravhög.

Bild 7. Gravhögen som inte var en gravhög.