Nycklar till vår tid

På plats i utställningen:

Utställningen Nycklar till vår tid är den senast omarbetade basutställningen på museet och handlar om perioden 1700-talet fram till idag, rysshärjningar genom den kanske inte alltid så fria frihetstiden, till industrialisering och urbanisering, världskrig och hela vägen fram till vår teknikcentrerade nutid. Och så allt däremellan.  

I skolprogrammet får eleverna en visning av hela utställningen från 1700-idag och får se världen förändras genom lokala exempel. Visningen kan också handla om specifika teman, som till exempel teknik.

Tidsåtgång: 1 timme eller 1,5 timme med aktivitet i Studion.

Programmet är särskilt utformat för att möta följande centrala innehåll i Lgr22 (historia) årskurs 7-9:

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till indu­stria­lise­ringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.
 • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bild­andet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring lev­nads­villkor, migration och makt.
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideo­logier

 

För gymnasiet utformas programmet för att möte följande centrala innehåll i gy11 (Historia 1b):

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt
  viktiga globala förändringsprocesser och händelser. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika
  historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska
  förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring.
 • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form,
  utifrån källkritiska kriterier och metoder.
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av
  historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv,
  och som medel för påverkan i aktuella konflikter.

Gratis för grundskola och gymnasium.

Programmet går att anpassa till olika målgrupper.

Bokningsförfrågningar: pedagogik@vnmuseum.se

 


I utställningen finns också några uppsättningar upptäckarkort där man får en uppmaning om att hitta något specifikt i utställningen och på så sätt få undersöka den i sin egen takt.

Målgrupp: 7-12 år.