Arkeologerna på Västernorrlands museum arbetar vanligtvis inom länet, men ibland händer det att det kommer in uppdrag även från andra län.

I mitten av september bar det av så långt norrut som till Vilhelmina. Flygplatsen South Lapland Airport planerar en utbyggnation och vid en tidigare utredning på platsen hade Västerbottens museum påträffat två härdar och vad som förmodades vara två fångstgropar. Under en vecka genomförde arkeologer från Västernorrlands museum en förundersökning på platsen för att få en klarare bild av fornlämningarnas art, komplexitet och utbredning. Förundersökningsområdet låg mellan flygplatsens landningsbana och den natursköna Vojmån. Flera fornlämningar finns i närområdet, bland annat ett antal fångstgropssystem och boplatser.

Bild 1. Avbanad yta.

Bild 1. Avbanad yta.

Till att börja med schaktades områdena runt de båda härdarna fram i syfte att klargöra om ytterligare lämningar fanns i närheten. På den ena ytan påträffades utöver den tidigare kända härden även en större grop med fet sandig fyllning i vilken det framkom såväl brända som obrända ben. Troligtvis har detta varit någon form av matberedningsgrop.

Bild 2. Den ena härden undersökt i profil. Vid denna hittades några moderna fynd som kan tyda på att det är en yngre lämning. Detta kan förhoppningsvis 14C-analysen ge klarhet i.

Bild 2. Den ena härden undersökt i profil. Vid denna hittades några moderna fynd som kan tyda på att det är en yngre lämning. Detta kan förhoppningsvis 14C-analysen ge klarhet i.

Bild 3. Matberedningsgropen undersökt i profil.

Bild 3. Matberedningsgropen undersökt i profil.

Den andra tidigare kända härden var oval och hade en kantkedja av stenar med två större stenar i respektive kortsida. Möjligen rör det sig om en härd som en gång varit placerad i en tältkåta. Några fynd hittades inte i denna, men en bit bort framkom ett litet hyvelblad av järn.

Bild 4. Den möjliga kåtahärden.

Bild 4. Den möjliga kåtahärden.

Bild 5. Hyvelbladet.

Bild 5. Hyvelbladet.

De två förmodade fångstgroparna visade sig vid närmare undersökning inte vara fångstgropar överhuvudtaget. Den ena är antagligen resterna av en rotvälta. Den andra vattenfylldes mycket fort i botten och kan möjligen ha varit en täktgrop eller kanske en påbörjad fångstgrop där arbetet avbröts när vattnet trängde fram.

Bild 6. Groparna avbanades först med grävmaskin för att bättre synliggöra konstruktionen.

Bild 6. Groparna avbanades först med grävmaskin för att bättre synliggöra konstruktionen.

Bild 7. Arkeolog Ola George ritar profilen på den vattenfyllda gropen.

Bild 7. Arkeolog Ola George ritar profilen på den vattenfyllda gropen.

Nu inväntas svar på analyser av ben, kol och jordprover från härdarna och matberedningsgropen som förhoppningsvis kan berätta om anläggningarnas ålder och användningsområde samt vilka djurarter som finns representerade i benmaterialet.

Bild 8. En av flera vackra morgnar vid Vojmån.

Bild 8. En av flera vackra morgnar vid Vojmån.