Fornlämningar och lagskydd

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Den innebär att ingen utan tillstånd får göra ingrepp i fornlämningar utan tillstånd från Länsstyrelsen. Murbergets arkeologer utför utredningar, inventeringar och arkeologiska undersökningar då fornlämningar berörs eller då fornlämningar kan finnas inom de områden som berörs.