Borgens östra kant innan erosionsåtgärder.

Alldeles längs med Ångermanälven i den lilla orten Prästmon i Torsåkers socken ligger resterna av Sveriges nordligast belägna fogdeborg Styresholm, uppförd av Vitalianerna under slutet av 1300-talet. Platsen har undersökts arkeologiskt i flera omgångar under ett antal år, senast nu under sommaren 2019 då Västernorrlands museum höll i en kursgrävning.

Borgens läge invid älven är naturskönt, men innebär också att fornlämningens östra kant sakta men säkert håller på att erodera ner i älven. En betydande del mark har redan försvunnit och med den troligtvis även fynd och kanske spår efter byggnader som kunde ha berättat mer om platsens historia. I ett försök att rädda mer arkeologisk kunskap från att gå förlorad har arkeologerna på Västernorrlands museum under några vackra höstdagar i september arbetat med att erosionssäkra den östra branten genom att montera dit ett slags skyddsnät. Ett inte helt enkelt arbete då platsen är svårtillgänglig och brant.

Stora överhäng innan åtgärder.

Till att börja med jämnades den översta kanten ut med spadar och fyllhammare och överhäng togs bort för att få en lutning tillräcklig nog att fästa näten i, men med minsta möjliga skada på fornlämningen. I samband med detta söktes kanten av med metalldetektor varpå ett antal järnfragment, spik och slaggbitar påträffades och togs tillvara.

Jorden skottades i kärrorna vid parkeringen och bars sedan upp på platåerna i bakgrunden…

Därefter bars ett stort antal skottkärror med jord upp på platåerna och jorden fördelades över ytorna som skulle skyddas.

…där den tömdes ut över kanten och ytan plattades till med spadar.
Sedan var det meningen att kokosnäten skulle läggas ut, men det var ibland lättare sagt än gjort!

Till sist fästes så kallade kokosnät med träspik ovanpå och gräsfrö såddes. Förhoppningen är nu att det skall hinna gro innan vintern och att näten skall minska erosionstakten så att Styresholm kan bevaras ytterligare en tid.

Mattorna spikades fast med träspikar i sluttningen.
Det färdiga resultatet!