Som många Härnösandsbor säkert har uppmärksammat har HEMAB våren 2019 bytt ut fjärrvärmeledningar längs Trädgårdsgatan och Brunnshusgatan.

Eftersom delar av arbetet skedde inom stadslagret, det vill säga den del av staden som är fornminnesskyddad var museets arkeologer periodvis med och övervakade schaktdragningen.

Bild 1. Schakt längs Trädgårdsgatan. Här hittades inte några arkeologiska lämningar

Bild 1. Schakt längs Trädgårdsgatan. Här hittades inte några arkeologiska lämningar.

I de flesta schakten var det tomt på arkeologiska lämningar, men på några ställen dök det upp fynd, mörkfärgningar och stenansamlingar. När detta skedde fick grävarbetet stoppas för att arkeologerna skulle kunna undersöka och dokumentera lämningarna innan de kunde schaktas bort. Det första som dök upp var en ansamling av stenar. Allteftersom mer jord schaktades bort blev det tydligt att det rörde sig av någon form av stenkonstruktion.

Bild 2. Stenkonstruktionen.

Bild 2. Stenkonstruktionen.

Den tolkades först som en husgrund, men med endast ett långsmalt schakt öppet var det svårt att få en korrekt överblick av lämningen. En del i dokumentationsprocessen var att med GPS mäta in alla stenar för att senare kunna se dem på en karta i datorn. Vid efterarbetet blev det klarlagt att det mest troligt inte var en husgrund utan någon annan form av stengrund, kanske resterna av en mur.

Bild 3. Stenkonstruktionen syns mycket tydligare när GPS-informationen lagts in i datorn.

Bild 3. Stenkonstruktionen syns mycket tydligare när GPS-informationen lagts in i datorn.

Bland stenarna påträffades ett stort antal fynd i form av glas, porslin, keramik, brända och obrända ben, rester av kritpipor, ett bryne med mera. Mycket härrörde från modern tid, men det förekom även enstaka keramik som kunde dateras till 1700-talet. Kanske hör även stenkonstruktionen till denna tid.

Bild 4. Keramikskärva.

Bild 4. Keramikskärva.

Bild 4. Keramikskärva.

Bild 5. Fajans.

Bild 5. Fajans.

Bild 6. Porslin.

Bild 6. Porslin.

Bild 7. Flintavslag, kanske bössflinta.

Bild 7. Flintavslag, kanske bössflinta.

Bild 8. Skaftfragment av kritpipor.

Bild 8. Skaftfragment av kritpipor.

Bild 9. Bryne.

Bild 9. Bryne.

Lite längre söderut från stenkonstruktionen påträffades även vad som tros vara en åkerrest. Denna syns som en mörkare färgning i övre delen av schaktkantens profil. Möjligen kan det finnas en koppling till den närbelägna historiska gården Johannesberg (Raä 120).

Bild 10. Åkerresten.
Bild 10. Åkerresten.